Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
538,953  
582,965  
590,045  
620,278  
604,555  
379,413  
422,861  
429,546  
459,311  
442,907  
1,404  
623  
375  
2,016  
8,427  
24,400  
24,400  
24,400  
24,400  
26,400  
225,229  
266,045  
301,441  
163,462  
312,271  
103,150  
106,623  
102,705  
253,293  
95,365  
25,230  
25,170  
625  
16,141  
445  
159,540  
160,104  
160,499  
160,967  
161,648  
0  
0  
0  
0  
0  
129,878  
130,442  
130,823  
131,302  
131,949  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,638  
29,638  
29,638  
29,638  
29,672  
24  
24  
38  
28  
28  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
538,953  
582,965  
590,045  
620,278  
604,555  
213,443  
255,612  
261,395  
292,801  
271,991  
213,443  
255,612  
261,395  
292,801  
271,991  
0  
0  
0  
0  
0  
325,510  
327,353  
328,650  
327,477  
332,564  
325,510  
327,353  
328,650  
327,477  
332,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0