Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,767,445  
11,134,257  
11,626,173  
11,033,359  
11,358,492  
4,931,622  
5,172,047  
5,360,728  
4,996,746  
5,254,389  
1,717,605  
1,716,919  
2,038,572  
1,730,540  
1,913,207  
865,000  
955,000  
870,000  
870,000  
975,000  
465,900  
520,546  
473,927  
419,499  
345,585  
1,538,479  
1,662,663  
1,688,517  
1,678,974  
1,718,773  
344,639  
316,919  
289,710  
297,734  
301,824  
5,835,823  
5,962,210  
6,265,446  
6,036,613  
6,104,103  
853  
858  
1,313  
1,437  
1,445  
5,160,497  
5,313,225  
5,585,299  
4,050,671  
4,156,985  
247,779  
250,383  
253,046  
255,708  
258,341  
137,648  
136,578  
128,930  
1,429,634  
1,404,572  
46,653  
46,653  
45,711  
44,843  
47,548  
242,393  
214,512  
251,146  
254,320  
235,211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,767,445  
11,134,257  
11,626,173  
11,033,359  
11,358,492  
2,692,940  
2,879,247  
3,476,187  
3,024,908  
3,151,179  
1,231,924  
1,513,850  
2,030,658  
1,879,516  
2,312,115  
1,461,016  
1,365,397  
1,445,529  
1,145,392  
839,063  
8,074,505  
8,255,010  
8,149,986  
8,008,451  
8,207,313  
8,074,505  
8,255,010  
8,149,986  
8,008,451  
8,207,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0