Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,438,334  
11,440,396  
11,070,041  
11,098,545  
10,767,445  
6,066,634  
5,943,942  
5,469,695  
5,372,357  
4,931,622  
2,929,192  
2,976,952  
2,329,976  
2,299,940  
1,717,605  
1,095,000  
1,035,000  
935,000  
815,000  
865,000  
418,826  
289,406  
309,173  
349,153  
465,900  
1,332,988  
1,350,639  
1,618,715  
1,615,792  
1,538,479  
290,628  
291,945  
276,831  
292,473  
344,639  
5,371,700  
5,496,454  
5,600,346  
5,726,188  
5,835,823  
668  
658  
853  
853  
853  
4,657,607  
4,790,658  
4,919,152  
5,050,227  
5,160,497  
237,194  
239,821  
242,483  
245,145  
247,779  
160,336  
145,847  
144,430  
138,864  
137,648  
45,370  
45,370  
46,780  
46,780  
46,653  
270,525  
274,101  
246,647  
244,317  
242,393  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,438,334  
11,440,396  
11,070,041  
11,098,545  
10,767,445  
3,171,067  
3,278,961  
3,105,032  
3,195,319  
2,692,940  
2,047,879  
2,060,801  
1,594,241  
1,681,535  
1,231,924  
1,123,188  
1,218,160  
1,510,791  
1,513,783  
1,461,016  
8,267,268  
8,161,435  
7,965,009  
7,903,226  
8,074,505  
8,267,268  
8,161,435  
7,965,009  
7,903,226  
8,074,505  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0