Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,196  
77,600  
77,619  
77,979  
61,350  
40,835  
75,172  
75,309  
76,097  
59,578  
13,878  
14,784  
22,467  
22,484  
15,899  
0  
0  
0  
0  
0  
12,398  
12,740  
7,565  
8,787  
23,632  
13,954  
16,564  
14,838  
13,847  
19,979  
605  
31,083  
30,438  
30,979  
68  
31,361  
2,428  
2,310  
1,882  
1,771  
0  
0  
0  
0  
0  
2,320  
2,428  
2,310  
1,882  
1,771  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,042  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,196  
77,600  
77,619  
77,979  
61,350  
28,436  
34,720  
35,353  
36,006  
22,147  
28,436  
34,720  
35,353  
36,006  
22,147  
0  
0  
0  
0  
0  
43,760  
42,880  
42,265  
41,974  
39,202  
43,760  
42,880  
42,265  
41,974  
39,202  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0