Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
77,600  
77,619  
77,979  
61,350  
41,565  
75,172  
75,309  
76,097  
59,578  
40,322  
14,784  
22,467  
22,484  
15,899  
11,655  
0  
0  
0  
0  
0  
12,740  
7,565  
8,787  
23,632  
9,794  
16,564  
14,838  
13,847  
19,979  
18,873  
31,083  
30,438  
30,979  
68  
0  
2,428  
2,310  
1,882  
1,771  
1,243  
0  
0  
0  
0  
0  
2,428  
2,310  
1,882  
1,771  
1,243  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
77,600  
77,619  
77,979  
61,350  
41,565  
34,720  
35,353  
36,006  
22,147  
2,055  
34,720  
35,353  
36,006  
22,147  
2,055  
0  
0  
0  
0  
0  
42,880  
42,265  
41,974  
39,202  
39,510  
42,880  
42,265  
41,974  
39,202  
39,510  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0