Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
77,979  
61,350  
41,565  
40,803  
41,468  
76,097  
59,578  
40,322  
39,504  
40,993  
22,484  
15,899  
11,655  
12,598  
11,975  
0  
0  
0  
0  
0  
8,787  
23,632  
9,794  
8,143  
8,115  
13,847  
19,979  
18,873  
18,763  
20,902  
30,979  
68  
0  
0  
0  
1,882  
1,771  
1,243  
1,300  
476  
0  
0  
0  
0  
0  
1,882  
1,771  
1,243  
1,300  
476  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
77,979  
61,350  
41,565  
40,803  
41,468  
36,006  
22,147  
2,055  
2,145  
2,191  
36,006  
22,147  
2,055  
2,145  
2,191  
0  
0  
0  
0  
0  
41,974  
39,202  
39,510  
38,658  
39,278  
41,974  
39,202  
39,510  
38,658  
39,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0