Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,350  
41,565  
40,803  
41,468  
42,239  
59,578  
40,322  
39,504  
40,993  
41,728  
15,899  
11,655  
12,598  
11,975  
16,144  
0  
0  
0  
0  
0  
23,632  
9,794  
8,143  
8,115  
7,748  
19,979  
18,873  
18,763  
20,902  
17,725  
68  
0  
0  
0  
110  
1,771  
1,243  
1,300  
476  
511  
0  
0  
0  
0  
0  
1,771  
1,243  
1,300  
476  
511  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,350  
41,565  
40,803  
41,468  
42,239  
22,147  
2,055  
2,145  
2,191  
4,329  
22,147  
2,055  
2,145  
2,191  
4,329  
0  
0  
0  
0  
0  
39,202  
39,510  
38,658  
39,278  
37,910  
39,202  
39,510  
38,658  
39,278  
37,910  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0