Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
530,124  
536,213  
532,368  
541,693  
546,072  
125,139  
125,933  
116,792  
123,250  
131,602  
829  
1,617  
1,112  
583  
1,626  
0  
0  
0  
0  
0  
77,688  
78,568  
72,081  
79,515  
76,472  
41,546  
38,646  
38,408  
37,748  
47,823  
5,077  
7,102  
5,191  
5,404  
5,682  
404,985  
410,279  
415,576  
418,444  
414,471  
72,240  
72,240  
72,240  
72,240  
72,240  
215,745  
220,822  
225,902  
70,371  
71,598  
0  
0  
0  
0  
0  
9,218  
9,218  
9,218  
167,303  
161,790  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
13,822  
14,039  
14,256  
14,569  
14,883  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
530,124  
536,213  
532,368  
541,693  
546,072  
363,873  
364,377  
355,905  
358,064  
364,626  
187,198  
187,702  
179,229  
166,988  
173,550  
176,676  
176,676  
176,676  
191,076  
191,076  
166,251  
171,835  
176,463  
183,630  
181,447  
166,076  
171,660  
176,288  
183,455  
181,271  
175  
175  
175  
175  
175  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0