Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
546,072  
542,163  
532,543  
564,330  
572,229  
131,602  
126,080  
114,848  
107,163  
114,569  
1,626  
797  
1,913  
1,900  
852  
0  
0  
0  
0  
0  
76,472  
76,179  
64,933  
62,511  
62,611  
47,823  
43,560  
42,707  
36,937  
45,406  
5,682  
5,544  
5,296  
5,814  
5,701  
414,471  
416,083  
417,695  
457,168  
457,659  
72,240  
72,240  
72,240  
110,000  
110,000  
71,598  
72,897  
74,195  
75,495  
76,626  
0  
0  
0  
0  
0  
161,790  
161,790  
161,790  
161,889  
161,809  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
14,883  
15,196  
15,510  
15,823  
15,264  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
546,072  
542,163  
532,543  
564,330  
572,229  
364,626  
357,660  
344,698  
374,128  
377,206  
173,550  
166,585  
140,011  
166,996  
167,629  
191,076  
191,076  
204,687  
207,132  
209,577  
181,447  
184,503  
187,845  
190,202  
195,023  
181,271  
184,328  
187,670  
190,027  
194,848  
175  
175  
175  
175  
175  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0