Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,368  
541,693  
546,072  
542,163  
532,543  
116,792  
123,250  
131,602  
126,080  
114,848  
1,112  
583  
1,626  
797  
1,913  
0  
0  
0  
0  
0  
72,081  
79,515  
76,472  
76,179  
64,933  
38,408  
37,748  
47,823  
43,560  
42,707  
5,191  
5,404  
5,682  
5,544  
5,296  
415,576  
418,444  
414,471  
416,083  
417,695  
72,240  
72,240  
72,240  
72,240  
72,240  
225,902  
70,371  
71,598  
72,897  
74,195  
0  
0  
0  
0  
0  
9,218  
167,303  
161,790  
161,790  
161,790  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
14,256  
14,569  
14,883  
15,196  
15,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,368  
541,693  
546,072  
542,163  
532,543  
355,905  
358,064  
364,626  
357,660  
344,698  
179,229  
166,988  
173,550  
166,585  
140,011  
176,676  
191,076  
191,076  
191,076  
204,687  
176,463  
183,630  
181,447  
184,503  
187,845  
176,288  
183,455  
181,271  
184,328  
187,670  
175  
175  
175  
175  
175  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0