Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,304,730  
1,385,542  
1,489,727  
1,596,966  
1,804,591  
501,708  
550,504  
628,461  
699,144  
870,399  
1,396  
211  
1,362  
30,258  
12,352  
0  
1,249  
0  
0  
59,777  
16,781  
19,779  
19,083  
18,523  
67,476  
482,615  
527,716  
605,511  
646,980  
718,883  
917  
1,549  
2,505  
3,384  
11,912  
803,021  
835,038  
861,267  
897,822  
934,192  
-644  
0  
0  
0  
0  
498,707  
529,816  
560,832  
596,164  
631,737  
0  
0  
0  
0  
0  
304,256  
304,051  
297,142  
297,076  
296,391  
0  
0  
1,317  
1,600  
1,600  
702  
1,171  
1,975  
2,981  
4,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,304,730  
1,385,542  
1,489,727  
1,596,966  
1,804,591  
1,291,989  
1,283,153  
1,271,024  
1,277,204  
1,423,571  
765,048  
727,452  
718,007  
731,109  
867,897  
526,941  
555,701  
553,017  
546,094  
555,674  
12,740  
102,389  
218,704  
319,762  
381,020  
12,740  
102,389  
218,704  
319,762  
381,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0