Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,385,201  
1,489,727  
1,596,966  
1,804,591  
1,907,174  
551,115  
628,461  
699,144  
870,399  
938,755  
1,460  
1,362  
30,258  
12,352  
55,030  
0  
0  
0  
59,777  
30,827  
20,389  
19,083  
18,523  
67,476  
91,003  
527,717  
605,511  
646,980  
718,883  
755,549  
1,549  
2,505  
3,384  
11,912  
6,345  
834,086  
861,267  
897,822  
934,192  
968,419  
0  
0  
0  
0  
0  
528,863  
560,832  
596,164  
631,737  
666,504  
0  
0  
0  
0  
0  
304,051  
297,142  
297,076  
296,391  
294,690  
0  
1,317  
1,600  
1,600  
1,600  
1,171  
1,975  
2,981  
4,463  
5,625  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,385,201  
1,489,727  
1,596,966  
1,804,591  
1,907,174  
1,281,036  
1,271,024  
1,277,204  
1,423,571  
1,530,503  
711,029  
718,007  
731,109  
867,897  
906,857  
570,007  
553,017  
546,094  
555,674  
623,646  
104,164  
218,704  
319,762  
381,020  
376,671  
104,164  
218,704  
319,762  
381,020  
376,671  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0