Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,058,644  
6,696,700  
6,649,091  
5,629,226  
5,313,652  
2,046,587  
2,051,828  
2,636,064  
2,003,337  
1,939,591  
280,801  
274,745  
853,484  
308,366  
303,947  
384,651  
422,814  
343,957  
220,740  
25,494  
874,087  
826,909  
956,045  
918,365  
1,081,658  
385,575  
428,402  
388,912  
461,004  
446,212  
121,474  
98,958  
93,666  
94,862  
82,281  
5,012,057  
4,644,872  
4,013,027  
3,625,889  
3,374,061  
21,440  
20,592  
28,643  
24,845  
30,629  
2,489,039  
2,544,951  
2,142,194  
2,164,093  
2,146,760  
0  
0  
0  
0  
0  
1,374,732  
1,057,555  
800,568  
598,429  
456,107  
736,052  
612,803  
653,236  
442,228  
343,260  
390,794  
408,971  
388,386  
396,295  
397,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,058,644  
6,696,700  
6,649,091  
5,629,226  
5,313,652  
5,144,413  
4,795,130  
4,900,239  
4,160,569  
4,110,620  
1,715,416  
1,443,187  
1,793,871  
1,535,914  
1,725,075  
3,428,998  
3,351,943  
3,106,368  
2,624,655  
2,385,545  
1,914,231  
1,901,569  
1,748,852  
1,468,657  
1,203,032  
1,914,231  
1,898,688  
1,745,971  
1,465,776  
1,200,151  
0  
2,881  
2,881  
2,881  
2,881  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0