Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,696,700  
6,649,091  
5,629,226  
5,313,652  
4,457,376  
2,051,828  
2,636,064  
2,003,337  
1,939,591  
1,772,482  
274,745  
853,484  
308,366  
303,947  
206,669  
422,814  
343,957  
220,740  
25,494  
83,391  
826,909  
956,045  
918,365  
1,081,658  
1,096,395  
428,402  
388,912  
461,004  
446,212  
319,129  
98,958  
93,666  
94,862  
82,281  
66,898  
4,644,872  
4,013,027  
3,625,889  
3,374,061  
2,684,894  
20,592  
28,643  
24,845  
30,629  
22,309  
2,544,951  
2,142,194  
2,164,093  
2,146,760  
1,684,789  
0  
0  
0  
0  
0  
1,057,555  
800,568  
598,429  
456,107  
283,949  
612,803  
653,236  
442,228  
343,260  
348,110  
408,971  
388,386  
396,295  
397,305  
345,737  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,696,700  
6,649,091  
5,629,226  
5,313,652  
4,457,376  
4,795,130  
4,900,239  
4,160,569  
4,110,620  
3,404,119  
1,443,187  
1,793,871  
1,535,914  
1,725,075  
1,247,084  
3,351,943  
3,106,368  
2,624,655  
2,385,545  
2,157,035  
1,901,569  
1,748,852  
1,468,657  
1,203,032  
1,053,257  
1,898,688  
1,745,971  
1,465,776  
1,200,151  
1,053,257  
2,881  
2,881  
2,881  
2,881  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0