Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,762,232  
8,243,912  
8,860,294  
9,071,102  
8,028,175  
1,641,853  
1,759,365  
1,978,314  
2,395,421  
2,033,375  
244,386  
195,255  
48,238  
242,883  
73,271  
337,916  
402,687  
611,352  
1,106,445  
1,031,445  
981,422  
1,112,643  
1,274,558  
1,001,760  
885,886  
74,942  
42,302  
41,474  
41,095  
37,253  
3,187  
6,478  
2,691  
3,239  
5,520  
7,120,378  
6,484,547  
6,881,979  
6,675,681  
5,994,800  
799,933  
200,000  
799,933  
807,030  
807,030  
5,480,733  
5,649,636  
4,001,617  
3,883,151  
3,881,254  
0  
0  
0  
0  
0  
683,808  
533,058  
1,969,255  
1,800,750  
1,133,183  
94,546  
85,548  
89,815  
158,573  
143,354  
61,359  
16,305  
21,359  
26,177  
29,979  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,762,232  
8,243,912  
8,860,294  
9,071,102  
8,028,175  
2,777,124  
2,747,350  
2,931,034  
3,210,710  
2,436,621  
1,156,033  
1,070,716  
1,003,492  
1,485,344  
347,347  
1,621,091  
1,676,634  
1,927,542  
1,725,366  
2,089,274  
5,985,108  
5,496,562  
5,929,260  
5,860,392  
5,591,554  
5,985,108  
5,496,562  
5,929,260  
5,860,392  
5,591,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0