Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,001  
83,012  
88,643  
79,960  
73,932  
45,046  
47,031  
53,007  
43,983  
39,655  
5,335  
19,045  
20,692  
14,547  
11,434  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
30,290  
19,396  
21,795  
20,011  
16,177  
8,358  
8,273  
9,153  
8,068  
9,870  
1,062  
317  
367  
357  
1,174  
42,956  
35,981  
35,636  
35,977  
34,278  
0  
0  
200  
200  
200  
31,307  
29,956  
30,813  
30,293  
28,629  
0  
0  
0  
0  
0  
6,169  
4,247  
2,950  
3,689  
3,735  
4,000  
500  
0  
0  
0  
1,480  
1,278  
1,674  
1,795  
1,714  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,001  
83,012  
88,643  
79,960  
73,932  
27,254  
24,142  
30,846  
30,085  
25,395  
27,254  
24,142  
30,846  
30,085  
25,395  
0  
0  
0  
0  
0  
60,748  
58,870  
57,797  
49,875  
48,538  
60,748  
58,870  
57,797  
49,875  
48,538  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0