Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,012  
88,643  
79,960  
73,932  
77,026  
47,031  
53,007  
43,983  
39,655  
43,405  
19,045  
20,692  
14,547  
11,434  
7,346  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
11,000  
19,396  
21,795  
20,011  
16,177  
15,776  
8,273  
9,153  
8,068  
9,870  
8,801  
317  
367  
357  
1,174  
482  
35,981  
35,636  
35,977  
34,278  
33,621  
0  
200  
200  
200  
200  
29,956  
30,813  
30,293  
28,629  
28,695  
0  
0  
0  
0  
0  
4,247  
2,950  
3,689  
3,735  
2,954  
500  
0  
0  
0  
0  
1,278  
1,674  
1,795  
1,714  
1,772  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,012  
88,643  
79,960  
73,932  
77,026  
24,142  
30,846  
30,085  
25,395  
25,558  
24,142  
30,846  
30,085  
25,395  
25,558  
0  
0  
0  
0  
0  
58,870  
57,797  
49,875  
48,538  
51,467  
58,870  
57,797  
49,875  
48,538  
51,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0