Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (DNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,277,064  
2,591,608  
2,516,047  
2,517,824  
2,387,205  
289,794  
308,457  
270,202  
316,758  
274,012  
37,552  
68,731  
16,601  
24,591  
7,618  
22,061  
22,061  
22,009  
53,277  
51,616  
173,287  
165,421  
161,366  
163,622  
146,446  
41,951  
41,553  
47,778  
49,288  
51,728  
14,943  
10,691  
22,448  
25,981  
16,605  
1,987,270  
2,283,151  
2,245,845  
2,201,066  
2,113,193  
0  
0  
5,340  
94,298  
97,826  
772,169  
791,692  
808,415  
801,279  
804,126  
0  
0  
0  
0  
0  
1,124,475  
1,400,797  
1,352,624  
1,230,204  
1,140,633  
2,084  
2,084  
2,084  
2,084  
1,084  
88,542  
88,577  
77,381  
73,201  
69,523  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,277,064  
2,591,608  
2,516,047  
2,517,824  
2,387,205  
570,610  
643,496  
622,388  
678,839  
573,839  
255,213  
318,932  
295,174  
351,584  
177,534  
315,398  
324,564  
327,214  
327,255  
396,305  
1,706,454  
1,948,112  
1,893,658  
1,838,985  
1,813,366  
1,706,454  
1,948,112  
1,893,658  
1,838,985  
1,813,366  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0