Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (DNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,422,739  
2,427,287  
2,360,013  
2,375,449  
2,277,064  
389,931  
395,182  
379,270  
385,114  
289,794  
87,027  
122,869  
89,918  
84,632  
37,552  
42,652  
42,594  
22,968  
22,498  
22,061  
195,157  
174,971  
205,053  
216,510  
173,287  
44,802  
43,937  
43,223  
40,460  
41,951  
20,293  
10,812  
18,109  
21,014  
14,943  
2,032,808  
2,032,105  
1,980,742  
1,990,335  
1,987,270  
0  
0  
0  
0  
0  
766,991  
767,473  
774,012  
779,297  
772,169  
0  
0  
0  
0  
0  
1,179,994  
1,173,845  
1,119,735  
1,125,044  
1,124,475  
2,084  
2,084  
2,084  
2,084  
2,084  
83,739  
88,703  
84,911  
83,910  
88,542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,422,739  
2,427,287  
2,360,013  
2,375,449  
2,277,064  
616,081  
663,738  
637,167  
678,853  
570,610  
304,755  
357,671  
324,801  
362,421  
255,213  
311,326  
306,067  
312,366  
316,432  
315,398  
1,806,658  
1,763,549  
1,722,846  
1,696,596  
1,706,454  
1,806,658  
1,763,549  
1,722,846  
1,696,596  
1,706,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0