Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,716,075  
1,486,972  
1,459,157  
1,441,933  
1,421,136  
1,435,572  
1,199,865  
1,163,480  
1,139,200  
1,122,216  
40,796  
8,222  
25,397  
8,171  
11,588  
55,669  
53,844  
50,410  
48,310  
37,000  
1,139,591  
896,746  
882,778  
830,035  
873,546  
182,797  
221,863  
187,689  
229,649  
181,411  
16,718  
19,189  
17,206  
23,035  
18,671  
280,503  
287,108  
295,677  
302,733  
298,920  
0  
0  
0  
0  
84  
183,668  
189,420  
198,260  
204,369  
200,090  
0  
0  
0  
0  
0  
8,089  
8,089  
5,589  
5,589  
5,172  
67,259  
67,259  
67,284  
67,284  
67,904  
21,486  
22,339  
24,544  
25,490  
25,669  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,716,075  
1,486,972  
1,459,157  
1,441,933  
1,421,136  
1,430,960  
1,202,018  
1,172,162  
1,156,524  
1,137,124  
1,382,259  
1,147,198  
1,113,925  
1,092,127  
1,093,069  
48,701  
54,820  
58,236  
64,398  
44,055  
285,115  
284,954  
286,996  
285,409  
284,012  
285,115  
284,954  
286,996  
285,409  
284,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0