Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,701,204  
1,692,755  
1,486,972  
1,459,157  
1,441,933  
1,426,354  
1,410,358  
1,199,865  
1,163,480  
1,139,200  
22,949  
44,377  
8,222  
25,397  
8,171  
58,214  
52,669  
53,844  
50,410  
48,310  
1,177,898  
1,161,570  
896,746  
882,778  
830,035  
150,731  
137,704  
221,863  
187,689  
229,649  
16,562  
14,037  
19,189  
17,206  
23,035  
274,850  
282,398  
287,108  
295,677  
302,733  
0  
84  
0  
0  
0  
177,214  
183,151  
189,420  
198,260  
204,369  
0  
0  
0  
0  
0  
6,138  
8,089  
8,089  
5,589  
5,589  
68,817  
68,146  
67,259  
67,284  
67,284  
22,682  
22,927  
22,339  
24,544  
25,490  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,701,204  
1,692,755  
1,486,972  
1,459,157  
1,441,933  
1,417,647  
1,409,525  
1,202,018  
1,172,162  
1,156,524  
1,375,125  
1,378,094  
1,147,198  
1,113,925  
1,092,127  
42,522  
31,431  
54,820  
58,236  
64,398  
283,557  
283,231  
284,954  
286,996  
285,409  
283,557  
283,231  
284,954  
286,996  
285,409  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0