Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
559,236  
570,445  
560,933  
721,590  
509,587  
262,137  
270,428  
260,174  
419,437  
205,051  
2,965  
39,020  
14,785  
4,459  
7,490  
0  
0  
0  
0  
0  
125,877  
108,697  
145,511  
329,435  
100,846  
130,215  
120,673  
97,732  
84,340  
93,795  
3,080  
2,039  
2,147  
1,202  
2,920  
297,100  
300,017  
300,759  
302,153  
304,536  
4,065  
7,019  
4,369  
4,369  
4,369  
92,305  
92,667  
92,974  
93,844  
94,973  
0  
0  
0  
0  
0  
25,652  
25,652  
18,071  
18,071  
18,631  
173,000  
173,000  
183,000  
182,903  
183,000  
2,077  
1,678  
2,345  
2,966  
3,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
559,236  
570,445  
560,933  
721,590  
509,587  
200,943  
212,944  
204,534  
367,908  
156,002  
200,629  
212,578  
204,115  
367,438  
155,479  
314  
366  
419  
471  
523  
358,294  
357,501  
356,399  
353,682  
353,585  
358,294  
357,501  
356,399  
353,682  
353,585  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0