Công ty Cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
509,587  
615,792  
584,434  
615,471  
537,629  
205,051  
305,606  
279,145  
309,231  
230,380  
7,490  
9,175  
7,576  
7,701  
2,644  
0  
0  
0  
0  
0  
100,846  
217,327  
178,559  
213,579  
107,184  
93,795  
77,573  
91,061  
86,976  
115,729  
2,920  
1,532  
1,949  
975  
4,822  
304,536  
310,186  
305,289  
306,240  
307,248  
4,369  
8,857  
18,619  
18,854  
18,214  
94,973  
95,846  
96,895  
97,817  
99,292  
0  
847  
847  
0  
0  
18,631  
17,329  
1,107  
1,107  
787  
183,000  
183,000  
183,000  
183,000  
183,000  
3,563  
4,308  
4,821  
5,461  
5,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
509,587  
615,792  
584,434  
615,471  
537,629  
156,002  
260,279  
231,155  
264,660  
189,380  
155,479  
259,675  
230,551  
259,056  
188,776  
523  
605  
605  
5,605  
605  
353,585  
355,513  
353,279  
350,811  
348,248  
353,585  
355,513  
353,279  
350,811  
348,248  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0