Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,194,259  
4,146,819  
3,927,167  
4,335,187  
4,234,594  
3,176,243  
3,133,924  
2,804,232  
3,274,393  
3,155,339  
146,497  
70,328  
53,233  
82,131  
48,660  
1,876,000  
1,768,000  
1,363,500  
1,681,500  
1,581,222  
385,962  
560,792  
502,574  
594,373  
539,559  
748,015  
725,439  
871,227  
883,707  
939,380  
19,770  
9,365  
13,699  
32,682  
46,518  
1,018,016  
1,012,894  
1,122,935  
1,060,793  
1,079,255  
566  
459  
469  
457  
940  
894,145  
900,117  
919,994  
936,975  
959,367  
15,259  
15,345  
18,067  
18,168  
233  
43,158  
28,928  
17,849  
17,341  
25,788  
28,023  
28,123  
128,483  
48,492  
55,253  
36,864  
39,922  
38,073  
39,362  
37,674  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,194,259  
4,146,819  
3,927,167  
4,335,187  
4,234,594  
664,675  
769,267  
753,461  
1,278,958  
1,216,650  
602,851  
704,899  
689,398  
1,213,404  
1,157,021  
61,824  
64,368  
64,063  
65,554  
59,629  
3,529,584  
3,377,551  
3,173,706  
3,056,229  
3,017,944  
3,529,584  
3,377,551  
3,173,706  
3,056,229  
3,017,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0