Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,463,749  
9,592,166  
9,600,141  
9,584,367  
9,662,835  
781,896  
824,435  
1,500,137  
1,399,967  
1,397,059  
164,620  
270,977  
349,355  
328,443  
291,562  
0  
0  
0  
0  
0  
270,326  
344,609  
876,453  
845,731  
868,444  
343,222  
204,147  
269,041  
221,504  
236,353  
3,729  
4,703  
5,288  
4,289  
700  
8,681,853  
8,767,731  
8,100,004  
8,184,400  
8,265,776  
741,554  
742,095  
134  
134  
134  
6,866,160  
7,025,015  
7,172,626  
7,329,805  
7,486,746  
0  
0  
0  
0  
0  
70,369  
70,265  
75,327  
73,850  
70,537  
12,097  
17,155  
15,172  
15,172  
13,309  
991,672  
913,201  
836,745  
765,439  
695,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,463,749  
9,592,166  
9,600,141  
9,584,367  
9,662,835  
9,398,214  
9,484,362  
9,434,540  
9,319,463  
9,316,576  
2,760,767  
2,848,775  
2,339,267  
2,279,330  
1,857,841  
6,637,447  
6,635,587  
7,095,273  
7,040,133  
7,458,735  
65,535  
107,804  
165,601  
264,903  
346,259  
65,535  
107,804  
165,601  
264,903  
346,259  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0