Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,343,297  
9,377,545  
9,362,186  
9,463,749  
9,592,166  
862,139  
849,372  
762,997  
781,896  
824,435  
182,590  
129,921  
152,386  
164,620  
270,977  
8,000  
0  
0  
0  
0  
166,391  
168,951  
231,650  
270,326  
344,609  
500,503  
539,539  
370,082  
343,222  
204,147  
4,655  
10,961  
8,879  
3,729  
4,703  
8,481,158  
8,528,173  
8,599,189  
8,681,853  
8,767,731  
740,804  
741,074  
744,436  
741,554  
742,095  
6,401,352  
6,556,308  
6,710,773  
6,866,160  
7,025,015  
0  
0  
0  
0  
0  
88,303  
90,116  
72,996  
70,369  
70,265  
13,535  
11,117  
10,796  
12,097  
17,155  
1,237,164  
1,129,557  
1,060,188  
991,672  
913,201  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,343,297  
9,377,545  
9,362,186  
9,463,749  
9,592,166  
9,859,365  
9,687,453  
9,470,817  
9,398,214  
9,484,362  
3,490,550  
3,528,967  
3,284,764  
2,760,767  
2,848,775  
6,368,815  
6,158,486  
6,186,053  
6,637,447  
6,635,587  
-516,068  
-309,909  
-108,631  
65,535  
107,804  
-516,068  
-309,909  
-108,631  
65,535  
107,804  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0