Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,362,186  
9,463,749  
9,592,166  
9,600,141  
9,584,367  
762,997  
781,896  
824,435  
1,500,137  
1,399,967  
152,386  
164,620  
270,977  
349,355  
328,443  
0  
0  
0  
0  
0  
231,650  
270,326  
344,609  
876,453  
845,731  
370,082  
343,222  
204,147  
269,041  
221,504  
8,879  
3,729  
4,703  
5,288  
4,289  
8,599,189  
8,681,853  
8,767,731  
8,100,004  
8,184,400  
744,436  
741,554  
742,095  
134  
134  
6,710,773  
6,866,160  
7,025,015  
7,172,626  
7,329,805  
0  
0  
0  
0  
0  
72,996  
70,369  
70,265  
75,327  
73,850  
10,796  
12,097  
17,155  
15,172  
15,172  
1,060,188  
991,672  
913,201  
836,745  
765,439  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,362,186  
9,463,749  
9,592,166  
9,600,141  
9,584,367  
9,470,817  
9,398,214  
9,484,362  
9,434,540  
9,319,463  
3,284,764  
2,760,767  
2,848,775  
2,339,267  
2,279,330  
6,186,053  
6,637,447  
6,635,587  
7,095,273  
7,040,133  
-108,631  
65,535  
107,804  
165,601  
264,903  
-108,631  
65,535  
107,804  
165,601  
264,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0