Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q1/2020 Q4/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
434,838  
434,838  
433,133  
433,133  
426,594  
266,788  
266,788  
260,667  
260,667  
249,765  
32,920  
32,920  
62,643  
62,643  
69,284  
126,455  
126,455  
92,755  
92,755  
87,755  
83,417  
83,417  
80,641  
80,641  
67,043  
140  
140  
140  
140  
145  
23,856  
23,856  
24,487  
24,487  
25,539  
168,050  
168,050  
172,466  
172,466  
176,828  
6,999  
6,999  
7,149  
7,149  
6,906  
73,312  
73,312  
74,943  
74,943  
77,512  
0  
0  
0  
0  
0  
25,140  
25,140  
25,140  
25,140  
25,040  
0  
0  
0  
0  
0  
62,599  
62,599  
65,234  
65,234  
67,370  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
434,838  
434,838  
433,133  
433,133  
426,594  
39,631  
39,631  
29,637  
29,637  
39,523  
34,805  
34,805  
24,937  
24,937  
34,915  
4,826  
4,826  
4,699  
4,699  
4,608  
395,207  
395,207  
403,496  
403,496  
387,070  
395,207  
395,207  
403,496  
403,496  
387,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0