Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
732,917  
731,146  
751,667  
734,106  
706,311  
188,596  
177,899  
189,240  
162,023  
125,896  
798  
3,554  
522  
301  
1,077  
0  
0  
0  
0  
0  
164,696  
149,181  
164,067  
140,365  
101,162  
23,102  
25,164  
24,651  
21,357  
23,657  
0  
0  
0  
0  
0  
544,321  
553,247  
562,427  
572,082  
580,415  
0  
0  
0  
0  
0  
542,446  
550,945  
559,478  
568,375  
575,859  
0  
0  
0  
0  
0  
85  
256  
256  
171  
171  
0  
0  
0  
0  
0  
1,790  
2,046  
2,693  
3,537  
4,384  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
732,917  
731,146  
751,667  
734,106  
706,311  
884,175  
882,388  
910,674  
892,671  
868,236  
577,241  
495,454  
523,740  
425,737  
401,302  
306,934  
386,934  
386,934  
466,934  
466,934  
-151,258  
-151,241  
-159,007  
-158,565  
-161,925  
-151,258  
-151,241  
-159,007  
-158,565  
-161,925  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0