Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,712,471  
1,667,953  
1,646,964  
1,654,241  
1,730,929  
1,376,618  
1,215,216  
1,182,756  
1,167,288  
1,246,520  
14,499  
12,606  
18,303  
12,975  
22,604  
838,255  
705,255  
657,255  
662,490  
640,490  
289,232  
233,138  
221,170  
221,377  
267,192  
227,082  
251,571  
271,397  
250,901  
297,946  
7,550  
12,646  
14,632  
19,545  
18,288  
335,853  
452,736  
464,208  
486,954  
484,410  
375  
2  
2  
2  
2  
318,910  
412,676  
422,002  
430,590  
435,707  
0  
0  
0  
0  
0  
5,170  
3,911  
3,911  
4,307  
4,307  
1,000  
0  
0  
10,000  
0  
10,398  
36,148  
38,293  
11,874  
44,394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
30,181  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,712,471  
1,667,953  
1,646,964  
1,654,241  
1,730,929  
828,049  
862,525  
847,005  
851,802  
925,802  
326,647  
355,366  
281,117  
276,894  
341,615  
501,402  
507,159  
565,888  
574,909  
584,187  
884,422  
805,427  
799,960  
802,439  
805,127  
884,422  
805,427  
799,960  
802,439  
805,127  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0