Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,646,964  
1,654,241  
1,730,929  
1,763,287  
1,795,397  
1,182,756  
1,167,288  
1,246,520  
1,188,852  
1,230,061  
18,303  
12,975  
22,604  
8,268  
37,377  
657,255  
662,490  
640,490  
570,219  
580,219  
221,170  
221,377  
267,192  
255,065  
258,224  
271,397  
250,901  
297,946  
328,332  
330,019  
14,632  
19,545  
18,288  
26,969  
24,222  
464,208  
486,954  
484,410  
574,435  
565,335  
2  
2  
2  
2  
2  
422,002  
430,590  
435,707  
438,871  
276,058  
0  
0  
0  
0  
0  
3,911  
4,307  
4,307  
4,417  
157,885  
0  
10,000  
0  
87,800  
87,800  
38,293  
11,874  
44,394  
7,676  
43,591  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
30,181  
0  
35,668  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,646,964  
1,654,241  
1,730,929  
1,763,287  
1,795,397  
847,005  
851,802  
925,802  
963,644  
993,293  
281,117  
276,894  
341,615  
375,330  
399,803  
565,888  
574,909  
584,187  
588,314  
593,490  
799,960  
802,439  
805,127  
742,607  
802,103  
799,960  
802,439  
805,127  
742,607  
802,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
57,036  
0