Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,761,406  
1,676,258  
1,712,471  
1,667,953  
1,646,964  
1,408,770  
1,347,333  
1,376,618  
1,215,216  
1,182,756  
8,808  
19,482  
14,499  
12,606  
18,303  
895,302  
911,905  
838,255  
705,255  
657,255  
247,986  
221,723  
289,232  
233,138  
221,170  
247,697  
188,330  
227,082  
251,571  
271,397  
8,978  
5,893  
7,550  
12,646  
14,632  
352,635  
328,925  
335,853  
452,736  
464,208  
375  
375  
375  
2  
2  
306,896  
312,350  
318,910  
412,676  
422,002  
0  
0  
0  
0  
0  
35,348  
5,252  
5,170  
3,911  
3,911  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
0  
9,017  
9,949  
10,398  
36,148  
38,293  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,761,406  
1,676,258  
1,712,471  
1,667,953  
1,646,964  
833,243  
765,090  
828,049  
862,525  
847,005  
338,211  
259,470  
326,647  
355,366  
281,117  
495,032  
505,620  
501,402  
507,159  
565,888  
928,163  
911,168  
884,422  
805,427  
799,960  
928,163  
911,168  
884,422  
805,427  
799,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0