Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,344  
 
 
 
 
92,245  
 
 
 
 
3,395  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
26,159  
 
 
 
 
58,772  
 
 
 
 
3,919  
 
 
 
 
41,099  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
37,505  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,594  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,344  
 
 
 
 
83,432  
 
 
 
 
74,298  
 
 
 
 
9,134  
 
 
 
 
49,912  
 
 
 
 
49,912  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0