Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (DAR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
413,031  
 
 
 
 
383,921  
 
 
 
 
45,132  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
24,825  
 
 
 
 
298,628  
 
 
 
 
15,336  
 
 
 
 
29,110  
 
 
 
 
1,093  
 
 
 
 
25,728  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,289  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
413,031  
 
 
 
 
347,476  
 
 
 
 
346,709  
 
 
 
 
767  
 
 
 
 
65,555  
 
 
 
 
65,555  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0