Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
747,365  
738,892  
726,530  
781,558  
727,219  
137,057  
109,736  
98,763  
156,090  
126,000  
10,659  
15,242  
3,710  
13,197  
9,540  
0  
0  
0  
0  
0  
70,229  
51,365  
62,320  
102,261  
80,892  
55,906  
42,861  
32,267  
39,151  
35,115  
264  
268  
466  
1,480  
453  
610,308  
629,156  
627,767  
625,468  
601,219  
1  
1  
1  
1  
1  
553,450  
570,190  
564,313  
595,763  
573,023  
0  
0  
0  
0  
0  
19,418  
19,386  
19,386  
15,058  
14,236  
0  
0  
0  
0  
0  
37,439  
39,579  
44,068  
14,646  
13,959  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
747,365  
738,892  
726,530  
781,558  
727,219  
370,932  
372,197  
364,671  
424,247  
372,256  
94,695  
137,584  
122,000  
210,728  
161,597  
276,236  
234,613  
242,670  
213,519  
210,659  
376,433  
366,695  
361,859  
357,311  
354,962  
376,433  
366,695  
361,859  
357,311  
354,962  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0