Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
762,043  
747,013  
738,892  
726,530  
781,558  
158,251  
136,293  
109,736  
98,763  
156,090  
5,089  
10,660  
15,242  
3,710  
13,197  
0  
0  
0  
0  
0  
89,815  
69,575  
51,365  
62,320  
102,261  
63,187  
55,772  
42,861  
32,267  
39,151  
160  
286  
268  
466  
1,480  
603,792  
610,719  
629,156  
627,767  
625,468  
1  
1  
1  
1  
1  
546,882  
551,931  
570,190  
564,313  
595,763  
0  
0  
0  
0  
0  
19,418  
19,418  
19,386  
19,386  
15,058  
0  
0  
0  
0  
0  
37,491  
39,369  
39,579  
44,068  
14,646  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
762,043  
747,013  
738,892  
726,530  
781,558  
392,147  
370,874  
372,197  
364,671  
424,247  
150,303  
130,861  
137,584  
122,000  
210,728  
241,844  
240,013  
234,613  
242,670  
213,519  
369,896  
376,139  
366,695  
361,859  
357,311  
369,896  
376,139  
366,695  
361,859  
357,311  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0