Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,691,226  
1,622,503  
1,456,929  
1,536,591  
1,478,942  
1,053,554  
1,010,473  
853,489  
990,971  
1,026,539  
7,541  
49,897  
23,485  
9,264  
51,077  
0  
0  
0  
0  
0  
500,629  
399,997  
229,816  
397,379  
460,622  
479,520  
497,858  
595,594  
579,342  
508,525  
65,863  
62,722  
4,593  
4,986  
6,314  
637,672  
612,030  
603,441  
545,620  
452,403  
22,541  
22,928  
22,928  
20,059  
11,364  
467,721  
455,253  
492,114  
435,323  
391,635  
0  
0  
0  
0  
3,148  
107,473  
78,848  
78,649  
78,639  
35,118  
0  
0  
0  
0  
0  
39,937  
55,001  
9,749  
11,599  
11,138  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,691,226  
1,622,503  
1,456,929  
1,536,591  
1,478,942  
1,022,338  
955,033  
787,619  
882,851  
839,727  
769,832  
809,814  
641,965  
819,363  
723,773  
252,507  
145,219  
145,655  
63,488  
115,954  
668,887  
667,470  
669,310  
653,740  
639,215  
668,887  
667,470  
669,310  
653,740  
639,215  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0