Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,456,929  
1,536,591  
1,478,942  
1,378,833  
1,299,567  
853,489  
990,971  
1,026,539  
879,994  
839,820  
23,485  
9,264  
51,077  
12,903  
23,602  
0  
0  
0  
0  
0  
229,816  
397,379  
460,622  
350,542  
285,636  
595,594  
579,342  
508,525  
505,387  
523,351  
4,593  
4,986  
6,314  
11,162  
7,232  
603,441  
545,620  
452,403  
498,840  
459,747  
22,928  
20,059  
11,364  
11,451  
9,239  
492,114  
435,323  
391,635  
395,142  
387,108  
0  
0  
3,148  
3,062  
3,105  
78,649  
78,639  
35,118  
77,086  
45,179  
0  
0  
0  
0  
0  
9,749  
11,599  
11,138  
12,098  
15,116  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,456,929  
1,536,591  
1,478,942  
1,378,833  
1,299,567  
787,619  
882,851  
839,727  
759,107  
685,974  
641,965  
819,363  
723,773  
631,324  
547,425  
145,655  
63,488  
115,954  
127,783  
138,549  
669,310  
653,740  
639,215  
619,726  
613,593  
669,310  
653,740  
639,215  
619,726  
613,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0