Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,563  
121,112  
93,891  
100,333  
109,206  
97,877  
88,226  
60,766  
68,988  
77,942  
15,407  
3,778  
17,397  
27,586  
2,156  
1,207  
258  
258  
359  
335  
54,659  
29,800  
17,688  
28,241  
45,613  
24,269  
49,921  
22,783  
11,384  
27,703  
2,336  
4,470  
2,640  
1,419  
2,136  
31,685  
32,886  
33,125  
31,345  
31,264  
0  
0  
0  
0  
0  
18,644  
18,739  
18,961  
17,906  
18,089  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,493  
13,581  
13,581  
12,839  
12,559  
548  
565  
582  
600  
617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,563  
121,112  
93,891  
100,333  
109,206  
45,947  
47,621  
14,169  
19,618  
29,192  
45,947  
47,621  
14,169  
19,618  
29,192  
0  
0  
0  
0  
0  
83,616  
73,491  
79,722  
80,715  
80,014  
83,616  
73,491  
79,722  
80,715  
80,014  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0