Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
122,577  
111,837  
117,589  
129,563  
121,112  
90,834  
80,000  
85,819  
97,877  
88,226  
3,150  
26,379  
45,907  
3,707  
3,778  
6,013  
4,253  
4,076  
12,907  
258  
14,130  
6,893  
28,212  
54,659  
29,800  
61,341  
38,824  
6,162  
24,269  
49,921  
6,201  
3,652  
1,462  
2,336  
4,470  
31,742  
31,837  
31,770  
31,685  
32,886  
0  
0  
0  
0  
0  
19,211  
19,509  
18,736  
18,644  
18,739  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,970  
11,815  
12,503  
12,493  
13,581  
561  
513  
531  
548  
565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
122,577  
111,837  
117,589  
129,563  
121,112  
45,722  
28,359  
33,211  
45,947  
47,621  
45,722  
28,359  
33,211  
45,947  
47,621  
0  
0  
0  
0  
0  
76,855  
83,478  
84,378  
83,616  
73,491  
76,855  
83,478  
84,378  
83,616  
73,491  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0