Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
121,112  
93,891  
100,333  
109,206  
105,264  
88,226  
60,766  
68,988  
77,942  
73,316  
3,778  
17,397  
27,586  
2,156  
2,425  
258  
258  
359  
335  
409  
29,800  
17,688  
28,241  
45,613  
18,817  
49,921  
22,783  
11,384  
27,703  
47,535  
4,470  
2,640  
1,419  
2,136  
4,131  
32,886  
33,125  
31,345  
31,264  
31,947  
0  
0  
0  
0  
0  
18,739  
18,961  
17,906  
18,089  
18,282  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,581  
13,581  
12,839  
12,559  
13,026  
565  
582  
600  
617  
640  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
121,112  
93,891  
100,333  
109,206  
105,264  
47,621  
14,169  
19,618  
29,192  
35,544  
47,621  
14,169  
19,618  
29,192  
35,544  
0  
0  
0  
0  
0  
73,491  
79,722  
80,715  
80,014  
69,720  
73,491  
79,722  
80,715  
80,014  
69,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0