Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
704,269  
674,484  
641,655  
578,466  
460,424  
628,624  
597,825  
587,869  
505,380  
391,418  
90,106  
120,790  
197,991  
158,095  
92,340  
39,937  
29,500  
0  
10,000  
0  
196,822  
204,842  
151,867  
125,172  
107,611  
298,421  
242,428  
238,011  
212,114  
191,467  
3,338  
266  
0  
0  
0  
75,646  
76,659  
53,786  
73,086  
69,005  
0  
0  
0  
18,018  
14,246  
4,801  
4,870  
4,944  
5,945  
6,057  
65,937  
66,516  
43,205  
43,663  
44,120  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,908  
5,273  
5,636  
5,461  
4,582  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
704,269  
674,484  
641,655  
578,466  
460,424  
590,570  
563,147  
533,297  
471,574  
355,005  
475,317  
468,630  
447,109  
157,643  
137,446  
115,253  
94,517  
86,188  
313,931  
217,559  
113,700  
111,337  
108,358  
106,892  
105,419  
113,700  
111,337  
108,358  
106,892  
105,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0