Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
597,852  
548,968  
540,472  
453,624  
391,378  
586,011  
543,972  
534,448  
447,710  
329,279  
104,040  
86,496  
43,704  
48,449  
41,027  
0  
0  
0  
0  
3,304  
107,871  
112,336  
109,481  
93,620  
91,648  
372,349  
345,140  
376,470  
303,670  
193,300  
1,751  
0  
4,793  
1,970  
0  
11,841  
4,996  
6,024  
5,915  
62,098  
6,679  
0  
0  
0  
0  
1,499  
1,564  
4,216  
1,694  
1,759  
2,521  
2,554  
0  
2,620  
2,653  
0  
0  
0  
0  
56,193  
0  
0  
0  
0  
0  
1,142  
878  
1,808  
1,601  
1,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
597,852  
548,968  
540,472  
453,624  
391,378  
503,151  
454,953  
451,400  
364,622  
302,252  
323,864  
318,270  
393,598  
326,325  
275,702  
179,287  
136,683  
57,803  
38,297  
26,549  
94,701  
94,016  
89,071  
89,002  
89,126  
94,701  
94,016  
89,071  
89,002  
89,126  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0