Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
460,424  
597,852  
548,968  
540,472  
453,624  
391,418  
586,011  
543,972  
534,448  
447,710  
92,340  
104,040  
86,496  
43,704  
48,449  
0  
0  
0  
0  
0  
107,611  
107,871  
112,336  
109,481  
93,620  
191,467  
372,349  
345,140  
376,470  
303,670  
0  
1,751  
0  
4,793  
1,970  
69,005  
11,841  
4,996  
6,024  
5,915  
14,246  
6,679  
0  
0  
0  
6,057  
1,499  
1,564  
4,216  
1,694  
44,120  
2,521  
2,554  
0  
2,620  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,582  
1,142  
878  
1,808  
1,601  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
460,424  
597,852  
548,968  
540,472  
453,624  
355,005  
503,151  
454,953  
451,400  
364,622  
137,446  
323,864  
318,270  
393,598  
326,325  
217,559  
179,287  
136,683  
57,803  
38,297  
105,419  
94,701  
94,016  
89,071  
89,002  
105,419  
94,701  
94,016  
89,071  
89,002  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0