Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,655  
578,466  
460,424  
597,852  
548,968  
587,869  
505,380  
391,418  
586,011  
543,972  
197,991  
158,095  
92,340  
104,040  
86,496  
0  
10,000  
0  
0  
0  
151,867  
125,172  
107,611  
107,871  
112,336  
238,011  
212,114  
191,467  
372,349  
345,140  
0  
0  
0  
1,751  
0  
53,786  
73,086  
69,005  
11,841  
4,996  
0  
18,018  
14,246  
6,679  
0  
4,944  
5,945  
6,057  
1,499  
1,564  
43,205  
43,663  
44,120  
2,521  
2,554  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,636  
5,461  
4,582  
1,142  
878  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,655  
578,466  
460,424  
597,852  
548,968  
533,297  
471,574  
355,005  
503,151  
454,953  
447,109  
157,643  
137,446  
323,864  
318,270  
86,188  
313,931  
217,559  
179,287  
136,683  
108,358  
106,892  
105,419  
94,701  
94,016  
108,358  
106,892  
105,419  
94,701  
94,016  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0