Công ty Cổ phần CMC (CVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,166,723  
1,198,174  
1,217,283  
1,236,425  
1,313,220  
563,884  
590,251  
609,419  
606,089  
656,879  
45,048  
21,361  
78,285  
73,829  
33,708  
0  
0  
0  
0  
0  
34,629  
44,339  
38,784  
44,627  
80,514  
483,287  
524,550  
492,350  
487,634  
541,262  
920  
0  
0  
0  
1,396  
602,839  
607,923  
607,863  
630,336  
656,341  
0  
0  
0  
0  
0  
545,612  
560,852  
586,441  
594,272  
618,286  
0  
0  
0  
0  
0  
44,394  
38,269  
12,595  
16,559  
16,559  
0  
0  
0  
0  
0  
12,833  
8,802  
8,828  
19,504  
21,496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,166,723  
1,198,174  
1,217,283  
1,236,425  
1,313,220  
482,799  
490,668  
570,396  
647,522  
722,648  
460,097  
463,711  
541,019  
597,601  
688,150  
22,701  
26,957  
29,376  
49,920  
34,498  
683,924  
707,506  
646,887  
588,903  
590,573  
670,907  
694,489  
641,071  
583,087  
584,757  
13,017  
13,017  
5,816  
5,816  
5,816  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0