Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,952  
237,367  
240,199  
245,279  
235,132  
72,336  
73,323  
74,417  
77,559  
65,017  
426  
753  
1,059  
6,873  
3,575  
0  
0  
0  
0  
100  
46,902  
47,461  
46,933  
50,323  
43,336  
14,530  
18,747  
19,817  
19,440  
17,300  
10,478  
6,363  
6,608  
922  
705  
162,616  
164,044  
165,782  
167,720  
170,115  
303  
206  
206  
353  
353  
142,079  
143,845  
145,613  
147,384  
149,376  
0  
0  
0  
0  
0  
1,437  
1,437  
1,437  
1,437  
1,437  
17,521  
17,521  
17,521  
17,521  
17,521  
1,276  
1,035  
1,005  
1,025  
1,427  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,952  
237,367  
240,199  
245,279  
235,132  
142,250  
144,943  
147,782  
152,915  
142,679  
119,430  
119,599  
125,229  
117,722  
106,557  
22,819  
25,344  
22,553  
35,194  
36,123  
92,702  
92,425  
92,417  
92,363  
92,452  
92,702  
92,425  
92,417  
92,363  
92,452  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0