Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
189,649  
166,617  
162,949  
157,142  
169,371  
155,345  
135,223  
132,667  
125,950  
137,054  
19,643  
681  
2,251  
885  
1,215  
0  
0  
0  
0  
0  
85,554  
68,876  
59,416  
58,887  
85,120  
49,814  
65,237  
70,044  
64,964  
50,216  
333  
429  
956  
1,213  
503  
34,304  
31,394  
30,282  
31,192  
32,317  
1,365  
1,365  
235  
235  
235  
22,921  
19,579  
19,517  
20,577  
21,753  
0  
0  
0  
0  
0  
6,214  
6,526  
6,414  
6,414  
6,152  
0  
0  
0  
0  
0  
3,804  
3,924  
4,117  
3,966  
4,177  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
189,649  
166,617  
162,949  
157,142  
169,371  
152,175  
131,049  
127,608  
119,355  
125,750  
151,403  
130,474  
127,033  
118,780  
125,175  
772  
575  
575  
575  
575  
37,474  
35,568  
35,341  
37,787  
43,621  
37,474  
35,568  
35,341  
37,787  
43,621  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0