Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI (CQT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
975,680  
985,453  
1,016,641  
1,030,383  
1,053,581  
120,208  
116,573  
114,315  
121,566  
129,195  
9,511  
14,693  
12,511  
9,340  
9,715  
0  
0  
0  
0  
0  
59,145  
63,188  
54,047  
67,164  
69,061  
34,199  
26,044  
33,789  
28,512  
30,751  
17,353  
12,648  
13,967  
16,550  
19,668  
855,472  
868,881  
902,327  
908,817  
924,387  
0  
0  
0  
0  
0  
826,110  
843,443  
876,106  
882,781  
913,279  
0  
0  
0  
0  
0  
160  
1,465  
253  
253  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
29,202  
23,973  
25,968  
25,783  
10,992  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
975,680  
985,453  
1,016,641  
1,030,383  
1,053,581  
856,671  
867,692  
904,095  
918,145  
941,513  
440,048  
435,975  
450,175  
443,861  
435,934  
416,623  
431,717  
453,920  
474,284  
505,579  
119,010  
117,762  
112,546  
112,237  
112,068  
119,010  
117,762  
112,546  
112,237  
112,068  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0