Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI (CQT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
869,574  
854,561  
895,567  
946,628  
975,680  
98,274  
59,558  
77,401  
104,860  
120,208  
8,597  
7,891  
11,527  
5,583  
9,511  
0  
0  
0  
0  
0  
43,188  
30,890  
36,399  
57,592  
59,145  
32,308  
17,639  
23,968  
31,945  
34,199  
14,182  
3,139  
5,508  
9,740  
17,353  
771,300  
795,002  
818,166  
841,768  
855,472  
0  
0  
0  
0  
0  
751,726  
772,029  
787,023  
807,014  
826,110  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,140  
178  
160  
0  
0  
0  
0  
0  
19,574  
22,973  
29,004  
34,576  
29,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
869,574  
854,561  
895,567  
946,628  
975,680  
722,643  
710,114  
764,021  
815,881  
856,671  
416,244  
374,397  
393,838  
424,170  
440,048  
306,399  
335,717  
370,184  
391,712  
416,623  
146,931  
144,447  
131,546  
130,746  
119,010  
146,931  
144,447  
131,546  
130,746  
119,010  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0