Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
647,690  
711,229  
672,433  
605,143  
616,963  
529,354  
597,259  
560,695  
499,324  
508,661  
55,116  
99,912  
60,846  
53,883  
50,830  
10,000  
0  
0  
0  
0  
125,364  
154,349  
113,922  
125,852  
118,234  
334,774  
339,549  
379,466  
316,625  
335,546  
4,100  
3,448  
6,461  
2,965  
4,052  
118,336  
113,970  
111,738  
105,819  
108,302  
2,279  
2,247  
2,424  
2,070  
2,070  
101,223  
101,178  
100,202  
95,362  
97,004  
0  
0  
0  
0  
0  
1,133  
883  
964  
1,066  
1,066  
5,179  
5,140  
4,559  
4,559  
4,645  
8,523  
4,522  
3,589  
2,761  
3,516  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
647,690  
711,229  
672,433  
605,143  
616,963  
464,843  
531,361  
484,940  
422,286  
436,594  
464,843  
531,361  
484,940  
422,286  
436,189  
0  
0  
0  
0  
405  
182,847  
179,868  
187,493  
182,857  
180,370  
182,847  
179,868  
187,493  
182,857  
180,370  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0