Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
733,465  
646,679  
659,986  
647,690  
711,229  
611,217  
525,659  
540,477  
529,354  
597,259  
57,718  
50,825  
52,496  
55,116  
99,912  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
154,214  
117,020  
119,861  
125,364  
154,349  
384,027  
343,501  
352,465  
334,774  
339,549  
5,258  
4,314  
5,655  
4,100  
3,448  
122,248  
121,020  
119,509  
118,336  
113,970  
2,552  
2,463  
2,418  
2,279  
2,247  
101,761  
100,055  
99,222  
101,223  
101,178  
0  
0  
0  
0  
0  
1,386  
1,667  
1,320  
1,133  
883  
5,193  
5,177  
5,200  
5,179  
5,140  
11,357  
11,658  
11,348  
8,523  
4,522  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
733,465  
646,679  
659,986  
647,690  
711,229  
550,464  
457,499  
473,940  
464,843  
531,361  
550,014  
457,049  
473,490  
464,843  
531,361  
450  
450  
450  
0  
0  
183,001  
189,180  
186,046  
182,847  
179,868  
183,001  
189,180  
186,046  
182,847  
179,868  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0