Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
355,941  
441,307  
306,334  
284,295  
267,763  
316,680  
401,978  
266,856  
244,517  
228,647  
66,183  
18,432  
12,058  
18,586  
38,519  
0  
0  
0  
0  
0  
200,931  
226,066  
181,213  
163,839  
171,538  
49,533  
153,162  
68,790  
58,116  
18,537  
33  
4,319  
4,796  
3,977  
53  
39,262  
39,329  
39,478  
39,778  
39,116  
125  
125  
7  
7  
7  
38,990  
39,054  
39,340  
39,626  
28,424  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,574  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
150  
131  
145  
111  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
355,941  
441,307  
306,334  
284,295  
267,763  
188,305  
287,727  
160,170  
138,297  
124,750  
183,695  
283,116  
155,559  
134,453  
120,906  
4,611  
4,611  
4,611  
3,844  
3,844  
167,636  
153,580  
146,164  
145,998  
143,013  
167,636  
153,580  
146,164  
145,998  
143,013  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0