Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,908  
139,390  
142,982  
138,921  
 
49,385  
35,835  
29,984  
26,276  
 
204  
32  
80  
65  
 
0  
0  
0  
0  
 
8,566  
7,068  
8,219  
10,012  
 
37,084  
26,013  
19,580  
14,019  
 
3,531  
2,721  
2,104  
2,180  
 
97,523  
103,555  
112,998  
112,644  
 
-10,031  
2,579  
0  
2,579  
 
96,382  
98,141  
99,425  
101,163  
 
0  
0  
0  
0  
 
575  
0  
0  
5,589  
 
-2,200  
-10,200  
0  
-10,200  
 
12,797  
13,036  
13,572  
13,514  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,908  
139,390  
142,982  
138,921  
 
273,216  
260,234  
249,557  
241,670  
 
254,366  
241,384  
137,764  
122,820  
 
18,850  
18,850  
111,793  
118,850  
 
-126,309  
-120,844  
-106,575  
-102,749  
 
-126,309  
-120,844  
-106,575  
-102,749  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0