Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,503  
146,908  
139,390  
142,982  
138,921  
76,686  
49,385  
35,835  
29,984  
26,276  
280  
204  
32  
80  
65  
0  
0  
0  
0  
0  
33,989  
8,566  
7,068  
8,219  
10,012  
39,187  
37,084  
26,013  
19,580  
14,019  
3,230  
3,531  
2,721  
2,104  
2,180  
200,817  
97,523  
103,555  
112,998  
112,644  
103,024  
-10,031  
2,579  
0  
2,579  
94,818  
96,382  
98,141  
99,425  
101,163  
0  
0  
0  
0  
0  
617  
575  
0  
0  
5,589  
-10,200  
-2,200  
-10,200  
0  
-10,200  
12,558  
12,797  
13,036  
13,572  
13,514  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,503  
146,908  
139,390  
142,982  
138,921  
406,311  
273,216  
260,234  
249,557  
241,670  
289,989  
254,366  
241,384  
137,764  
122,820  
116,322  
18,850  
18,850  
111,793  
118,850  
-128,808  
-126,309  
-120,844  
-106,575  
-102,749  
-128,808  
-126,309  
-120,844  
-106,575  
-102,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0