Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
139,390  
142,982  
138,921  
251,118  
 
35,835  
29,984  
26,276  
22,067  
 
32  
80  
65  
40  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,068  
8,219  
10,012  
5,795  
 
26,013  
19,580  
14,019  
14,330  
 
2,721  
2,104  
2,180  
1,902  
 
103,555  
112,998  
112,644  
229,051  
 
2,579  
0  
2,579  
102,579  
 
98,141  
99,425  
101,163  
105,569  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
5,589  
5,589  
 
-10,200  
0  
-10,200  
1,296  
 
13,036  
13,572  
13,514  
14,018  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
139,390  
142,982  
138,921  
251,118  
 
260,234  
249,557  
241,670  
331,060  
 
241,384  
137,764  
122,820  
212,210  
 
18,850  
111,793  
118,850  
118,850  
 
-120,844  
-106,575  
-102,749  
-79,942  
 
-120,844  
-106,575  
-102,749  
-79,942  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0