Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,757  
423,059  
414,079  
483,937  
480,472  
116,591  
130,245  
134,273  
209,916  
225,556  
6,024  
32,462  
15,668  
30,705  
81,178  
59,230  
50,597  
62,644  
35,044  
0  
31,391  
24,447  
32,089  
123,296  
124,801  
13,967  
16,295  
15,939  
14,935  
15,311  
5,979  
6,443  
7,932  
5,936  
4,266  
286,166  
292,814  
279,806  
274,021  
254,916  
13  
13  
5  
8  
8  
222,105  
222,773  
215,603  
221,810  
210,742  
0  
0  
0  
0  
0  
8,363  
9,690  
8,698  
8,920  
9,956  
8  
8  
8  
8  
8  
55,676  
60,329  
55,492  
43,275  
34,201  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,757  
423,059  
414,079  
483,937  
480,472  
187,968  
212,339  
217,928  
294,012  
274,742  
139,708  
169,707  
180,183  
252,851  
249,332  
48,260  
42,632  
37,745  
41,161  
25,410  
214,788  
210,720  
196,150  
189,925  
205,730  
214,788  
210,720  
196,150  
189,925  
205,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0