Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
362,925  
376,774  
347,538  
393,865  
411,725  
90,100  
89,297  
46,356  
76,471  
83,329  
14,370  
15,789  
1,638  
9,580  
10,855  
0  
0  
0  
0  
0  
44,903  
54,116  
30,147  
52,936  
51,190  
30,524  
19,393  
14,572  
13,955  
21,283  
303  
0  
0  
0  
0  
272,825  
287,476  
301,182  
317,394  
328,396  
458  
458  
425  
414  
414  
265,552  
279,277  
292,982  
309,276  
320,494  
0  
0  
0  
0  
0  
2,080  
2,042  
2,042  
4,906  
4,462  
0  
0  
0  
0  
0  
4,734  
5,698  
5,733  
2,798  
3,026  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
362,925  
376,774  
347,538  
393,865  
411,725  
207,442  
213,963  
183,762  
247,369  
265,477  
177,272  
181,168  
153,539  
219,361  
237,862  
30,169  
32,795  
30,223  
28,008  
27,615  
155,483  
162,811  
163,776  
146,495  
146,248  
155,483  
162,811  
163,776  
146,495  
146,248  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0