Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
341,257  
362,925  
376,774  
347,538  
393,865  
77,773  
90,100  
89,297  
46,356  
76,471  
20,909  
14,370  
15,789  
1,638  
9,580  
0  
0  
0  
0  
0  
40,285  
44,903  
54,116  
30,147  
52,936  
16,275  
30,524  
19,393  
14,572  
13,955  
303  
303  
0  
0  
0  
263,484  
272,825  
287,476  
301,182  
317,394  
458  
458  
458  
425  
414  
256,922  
265,552  
279,277  
292,982  
309,276  
0  
0  
0  
0  
0  
2,080  
2,080  
2,042  
2,042  
4,906  
0  
0  
0  
0  
0  
4,023  
4,734  
5,698  
5,733  
2,798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
341,257  
362,925  
376,774  
347,538  
393,865  
181,052  
207,442  
213,963  
183,762  
247,369  
152,782  
177,272  
181,168  
153,539  
219,361  
28,270  
30,169  
32,795  
30,223  
28,008  
160,204  
155,483  
162,811  
163,776  
146,495  
160,204  
155,483  
162,811  
163,776  
146,495  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0