Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
891,346  
963,272  
983,758  
1,005,555  
960,125  
640,477  
744,626  
803,801  
819,709  
772,236  
248  
230  
6,696  
51,740  
8,458  
0  
0  
0  
0  
0  
489,595  
576,221  
681,082  
655,852  
647,673  
147,065  
163,994  
113,772  
111,434  
113,256  
3,570  
4,182  
2,250  
683  
2,850  
250,869  
218,646  
179,957  
185,846  
187,890  
990  
993  
993  
993  
1,490  
3,590  
12,881  
13,235  
13,728  
13,945  
85,201  
85,853  
86,506  
87,158  
87,811  
0  
0  
0  
0  
0  
144,271  
101,043  
60,969  
64,651  
64,651  
16,817  
17,875  
18,255  
19,315  
19,993  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
891,346  
963,272  
983,764  
1,005,555  
960,125  
657,594  
712,386  
728,774  
750,047  
704,796  
606,555  
682,846  
700,123  
721,755  
672,423  
51,039  
29,540  
28,651  
28,291  
32,373  
233,752  
250,886  
254,990  
255,508  
255,330  
233,752  
250,886  
254,990  
255,508  
255,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0