Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
753,990  
725,327  
963,272  
983,758  
1,005,555  
658,875  
627,753  
744,626  
803,801  
819,709  
9,282  
248  
230  
6,696  
51,740  
0  
0  
0  
0  
0  
503,246  
478,189  
576,221  
681,082  
655,852  
141,804  
145,436  
163,994  
113,772  
111,434  
4,543  
3,880  
4,182  
2,250  
683  
95,116  
97,574  
218,646  
179,957  
185,846  
990  
990  
993  
993  
993  
3,366  
3,590  
12,881  
13,235  
13,728  
84,548  
85,201  
85,853  
86,506  
87,158  
0  
0  
0  
0  
0  
854  
854  
101,043  
60,969  
64,651  
5,358  
6,939  
17,875  
18,255  
19,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
753,990  
725,327  
963,272  
983,764  
1,005,555  
632,067  
598,719  
712,386  
728,774  
750,047  
585,706  
568,270  
682,846  
700,123  
721,755  
46,362  
30,449  
29,540  
28,651  
28,291  
121,923  
126,608  
250,886  
254,990  
255,508  
121,923  
126,608  
250,886  
254,990  
255,508  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0