Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,079,210  
1,284,206  
1,328,543  
1,013,586  
984,412  
948,876  
1,151,305  
1,193,506  
954,774  
916,683  
24,614  
38,106  
27,833  
110,829  
153,338  
0  
0  
0  
0  
0  
293,426  
461,931  
533,861  
382,276  
194,779  
630,197  
639,461  
615,477  
458,162  
566,354  
639  
11,808  
16,335  
3,507  
2,211  
130,334  
132,900  
135,037  
58,812  
67,729  
3,320  
3,320  
3,320  
3,320  
3,320  
110,101  
116,180  
43,466  
41,269  
50,913  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
74,851  
823  
444  
13,400  
13,400  
13,400  
13,400  
13,052  
3,513  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,079,210  
1,284,206  
1,328,543  
1,013,586  
984,412  
401,673  
653,877  
660,912  
376,850  
364,217  
401,673  
653,877  
660,912  
376,850  
364,217  
0  
0  
0  
0  
0  
677,537  
630,329  
667,631  
636,736  
620,195  
677,537  
630,329  
667,631  
636,736  
620,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0