Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,503  
178,206  
212,164  
188,316  
205,135  
110,999  
109,658  
141,732  
116,695  
131,106  
32,172  
22,837  
25,365  
26,255  
39,472  
0  
5,175  
9,000  
4,000  
4,000  
56,550  
64,633  
65,344  
28,774  
28,949  
20,905  
16,068  
41,952  
56,625  
57,036  
1,372  
945  
71  
1,041  
1,648  
67,504  
68,548  
70,432  
71,621  
74,029  
2,283  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
48,583  
49,705  
52,024  
53,273  
55,547  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,069  
15,069  
15,069  
15,069  
15,069  
1,569  
1,775  
1,339  
1,279  
1,413  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,503  
178,206  
212,164  
188,316  
205,135  
93,360  
89,951  
124,989  
103,264  
120,826  
92,098  
89,297  
123,697  
101,971  
120,117  
1,262  
653  
1,293  
1,293  
710  
85,144  
88,255  
87,175  
85,052  
84,309  
85,144  
88,255  
87,175  
85,052  
84,309  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0