Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
172,642  
178,503  
178,206  
212,164  
188,316  
108,127  
110,999  
109,658  
141,732  
116,695  
35,061  
32,172  
22,837  
25,365  
26,255  
0  
0  
5,175  
9,000  
4,000  
66,678  
56,550  
64,633  
65,344  
28,774  
6,197  
20,905  
16,068  
41,952  
56,625  
191  
1,372  
945  
71  
1,041  
64,515  
67,504  
68,548  
70,432  
71,621  
2,000  
2,283  
2,000  
2,000  
2,000  
46,212  
48,583  
49,705  
52,024  
53,273  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,801  
15,069  
15,069  
15,069  
15,069  
1,501  
1,569  
1,775  
1,339  
1,279  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
172,642  
178,503  
178,206  
212,164  
188,316  
86,059  
93,360  
89,951  
124,989  
103,264  
84,843  
92,098  
89,297  
123,697  
101,971  
1,216  
1,262  
653  
1,293  
1,293  
86,582  
85,144  
88,255  
87,175  
85,052  
86,582  
85,144  
88,255  
87,175  
85,052  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0