Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
972,647  
914,356  
894,017  
968,984  
882,683  
697,338  
635,795  
612,208  
687,851  
612,670  
73,936  
40,457  
13,917  
26,752  
14,028  
0  
0  
0  
0  
0  
319,832  
360,987  
391,928  
442,686  
387,828  
292,337  
229,643  
199,376  
213,993  
202,101  
11,234  
4,708  
6,988  
4,421  
8,714  
275,308  
278,561  
281,809  
281,132  
270,013  
0  
0  
0  
0  
0  
102,173  
105,777  
85,969  
88,050  
78,231  
0  
0  
0  
0  
0  
1,591  
1,432  
24,554  
21,504  
20,970  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
12,291  
12,099  
12,032  
12,325  
11,558  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
972,647  
914,356  
894,017  
968,984  
882,683  
576,640  
539,037  
465,199  
532,021  
417,718  
557,446  
518,363  
443,756  
506,134  
395,182  
19,194  
20,674  
21,443  
25,887  
22,536  
396,006  
375,319  
428,818  
436,962  
464,965  
396,006  
375,319  
428,818  
436,962  
464,965  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0