Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
914,356  
894,017  
968,984  
882,683  
883,009  
635,795  
612,208  
687,851  
612,670  
621,836  
40,457  
13,917  
26,752  
14,028  
22,061  
0  
0  
0  
0  
0  
360,987  
391,928  
442,686  
387,828  
331,941  
229,643  
199,376  
213,993  
202,101  
256,294  
4,708  
6,988  
4,421  
8,714  
11,539  
278,561  
281,809  
281,132  
270,013  
261,173  
0  
0  
0  
0  
0  
105,777  
85,969  
88,050  
78,231  
77,171  
0  
0  
0  
0  
0  
1,432  
24,554  
21,504  
20,970  
12,414  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
12,099  
12,032  
12,325  
11,558  
12,335  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
914,356  
894,017  
968,984  
882,683  
883,009  
539,037  
465,199  
532,021  
417,718  
477,745  
518,363  
443,756  
506,134  
395,182  
458,600  
20,674  
21,443  
25,887  
22,536  
19,145  
375,319  
428,818  
436,962  
464,965  
405,264  
375,319  
428,818  
436,962  
464,965  
405,264  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0