Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
904,063  
875,973  
900,904  
972,647  
914,356  
638,206  
607,860  
629,407  
697,338  
635,795  
86,281  
59,253  
44,899  
73,936  
40,457  
0  
0  
0  
0  
0  
312,889  
318,670  
401,628  
319,832  
360,987  
231,937  
222,028  
180,887  
292,337  
229,643  
7,099  
7,907  
1,993  
11,234  
4,708  
265,856  
268,113  
271,497  
275,308  
278,561  
0  
0  
0  
0  
0  
95,348  
96,659  
100,507  
102,173  
105,777  
0  
0  
0  
0  
0  
1,492  
2,046  
1,153  
1,591  
1,432  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
9,763  
10,155  
10,583  
12,291  
12,099  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
904,063  
875,973  
900,904  
972,647  
914,356  
520,643  
442,237  
471,498  
576,640  
539,037  
509,126  
429,324  
453,447  
557,446  
518,363  
11,516  
12,913  
18,051  
19,194  
20,674  
383,420  
433,736  
429,406  
396,006  
375,319  
383,420  
433,736  
429,406  
396,006  
375,319  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0