Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
900,904  
972,647  
914,356  
894,017  
968,984  
629,407  
697,338  
635,795  
612,208  
687,851  
44,899  
73,936  
40,457  
13,917  
26,752  
0  
0  
0  
0  
0  
401,628  
319,832  
360,987  
391,928  
442,686  
180,887  
292,337  
229,643  
199,376  
213,993  
1,993  
11,234  
4,708  
6,988  
4,421  
271,497  
275,308  
278,561  
281,809  
281,132  
0  
0  
0  
0  
0  
100,507  
102,173  
105,777  
85,969  
88,050  
0  
0  
0  
0  
0  
1,153  
1,591  
1,432  
24,554  
21,504  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
10,583  
12,291  
12,099  
12,032  
12,325  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
900,904  
972,647  
914,356  
894,017  
968,984  
471,498  
576,640  
539,037  
465,199  
532,021  
453,447  
557,446  
518,363  
443,756  
506,134  
18,051  
19,194  
20,674  
21,443  
25,887  
429,406  
396,006  
375,319  
428,818  
436,962  
429,406  
396,006  
375,319  
428,818  
436,962  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0