Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
890,858  
736,294  
733,690  
702,753  
698,145  
774,539  
420,812  
417,090  
388,524  
385,017  
2,293  
528  
813  
570  
764  
0  
0  
0  
0  
0  
402,027  
85,117  
85,989  
85,085  
84,640  
367,964  
332,841  
327,473  
302,016  
298,451  
2,255  
2,325  
2,815  
853  
1,162  
116,319  
315,483  
316,600  
314,229  
313,128  
0  
0  
0  
0  
0  
17,066  
17,509  
17,951  
18,393  
18,830  
0  
0  
0  
0  
0  
18,218  
24,953  
25,628  
22,814  
21,305  
78,500  
270,518  
270,518  
270,518  
270,518  
2,535  
2,504  
2,504  
2,504  
2,475  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
890,858  
736,294  
733,690  
702,753  
698,145  
559,548  
519,815  
517,084  
486,201  
481,803  
463,844  
423,496  
420,576  
389,504  
384,918  
95,704  
96,319  
96,508  
96,697  
96,885  
331,309  
216,479  
216,606  
216,552  
216,341  
331,309  
216,479  
216,606  
216,552  
216,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0