Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
451,296  
469,345  
380,712  
362,436  
379,864  
246,469  
263,635  
173,752  
158,691  
177,233  
74,130  
83,416  
46,228  
36,371  
43,615  
64,053  
64,138  
41,458  
37,658  
37,640  
96,923  
105,828  
73,180  
69,822  
84,128  
6,173  
6,668  
9,333  
9,744  
4,978  
5,190  
3,586  
3,553  
5,095  
6,871  
204,827  
205,711  
206,960  
203,745  
202,631  
0  
0  
0  
0  
0  
140,076  
139,586  
141,346  
137,184  
137,673  
0  
0  
0  
0  
0  
1,838  
1,875  
3,138  
2,831  
1,964  
50,750  
50,550  
50,550  
50,550  
50,321  
12,163  
13,701  
11,927  
13,180  
12,673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
451,296  
469,345  
380,712  
362,436  
379,864  
61,162  
76,181  
101,138  
92,672  
89,013  
44,288  
67,586  
73,346  
60,825  
48,873  
16,873  
8,595  
27,792  
31,847  
40,140  
390,134  
393,164  
279,574  
269,764  
290,851  
390,134  
393,164  
279,574  
269,764  
290,851  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0