Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
379,864  
381,683  
379,835  
380,881  
401,711  
177,233  
194,612  
202,836  
200,163  
221,629  
43,615  
62,773  
112,673  
141,707  
157,203  
37,640  
37,640  
37,640  
22,640  
22,640  
84,128  
84,604  
45,193  
26,624  
33,430  
4,978  
4,154  
3,738  
3,380  
2,727  
6,871  
5,441  
3,592  
5,812  
5,629  
202,631  
187,071  
176,999  
180,718  
180,082  
0  
0  
0  
0  
0  
137,673  
124,856  
119,673  
122,794  
125,481  
0  
0  
0  
0  
0  
1,964  
1,860  
1,864  
1,747  
1,516  
50,321  
50,321  
50,294  
50,294  
49,000  
12,673  
10,034  
5,168  
5,883  
4,085  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
379,864  
381,683  
379,835  
380,881  
401,711  
89,013  
95,993  
108,392  
112,285  
138,876  
48,873  
56,031  
36,651  
49,422  
55,019  
40,140  
39,962  
71,741  
62,863  
83,857  
290,851  
285,690  
271,443  
268,596  
262,835  
290,851  
285,690  
271,443  
268,596  
262,835  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0