Công ty Cổ phần tập đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,307,198  
8,222,883  
8,703,385  
8,422,490  
7,814,211  
4,718,888  
4,827,617  
5,792,556  
5,386,470  
5,356,842  
631,305  
389,981  
503,653  
358,811  
362,404  
822,500  
789,314  
1,167,000  
1,163,400  
1,333,400  
1,415,807  
1,416,089  
1,572,130  
1,476,387  
1,592,795  
1,626,887  
2,026,035  
2,390,454  
2,244,364  
1,964,300  
222,390  
206,198  
159,318  
143,508  
103,944  
3,588,310  
3,395,266  
2,910,829  
3,036,020  
2,457,369  
6,666  
6,544  
3,570  
92,022  
4,665  
1,404,567  
1,366,181  
1,366,481  
1,202,440  
1,206,957  
900,339  
962,010  
187,282  
188,531  
148,587  
973,233  
766,101  
1,035,372  
1,167,244  
729,638  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
301,905  
292,829  
316,525  
384,182  
365,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,307,198  
8,222,883  
8,703,385  
8,422,490  
7,814,211  
4,828,302  
5,708,737  
6,408,899  
5,951,211  
5,404,922  
3,087,778  
4,235,481  
5,249,636  
4,878,294  
4,418,762  
1,740,523  
1,473,256  
1,159,263  
1,072,917  
986,160  
3,478,896  
2,514,146  
2,294,486  
2,471,279  
2,409,289  
3,478,896  
2,514,146  
2,294,486  
2,471,279  
2,409,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0