Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,611,765  
1,566,171  
1,604,407  
1,657,588  
1,695,601  
509,938  
438,023  
474,128  
490,581  
544,652  
70,974  
82,867  
138,035  
119,186  
182,018  
264,116  
191,143  
179,760  
206,679  
206,679  
121,467  
106,239  
97,298  
101,551  
89,212  
11,102  
9,191  
9,813  
9,380  
9,665  
42,278  
48,583  
49,222  
53,786  
57,078  
1,101,827  
1,128,148  
1,130,280  
1,167,008  
1,150,949  
0  
0  
0  
0  
0  
1,063,404  
1,089,523  
1,092,252  
1,082,030  
890,552  
129  
131  
132  
133  
135  
6,187  
6,422  
5,798  
52,649  
228,042  
31,912  
31,912  
31,912  
32,032  
32,032  
195  
161  
186  
163  
188  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,611,765  
1,566,171  
1,604,407  
1,657,588  
1,695,601  
313,168  
300,659  
379,244  
439,160  
475,317  
115,072  
103,903  
176,542  
211,674  
211,203  
198,096  
196,756  
202,701  
227,486  
264,114  
1,298,597  
1,265,512  
1,225,164  
1,218,428  
1,220,284  
1,298,597  
1,265,512  
1,225,164  
1,218,428  
1,220,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0