Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,696,505  
1,662,518  
1,670,033  
1,611,765  
1,566,171  
638,727  
584,606  
584,260  
509,938  
438,023  
44,252  
36,465  
59,145  
70,974  
82,867  
404,409  
379,644  
340,494  
264,116  
191,143  
142,465  
120,491  
132,878  
121,467  
106,239  
13,386  
11,403  
13,361  
11,102  
9,191  
34,216  
36,602  
38,383  
42,278  
48,583  
1,057,779  
1,077,912  
1,085,773  
1,101,827  
1,128,148  
0  
0  
0  
0  
0  
1,010,012  
1,029,409  
1,047,768  
1,063,404  
1,089,523  
125  
126  
128  
129  
131  
6,153  
5,875  
5,743  
6,187  
6,422  
32,836  
32,836  
31,912  
31,912  
31,912  
8,653  
9,666  
222  
195  
161  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,696,505  
1,662,518  
1,670,033  
1,611,765  
1,566,171  
286,532  
309,345  
319,976  
313,168  
300,659  
105,158  
121,192  
128,085  
115,072  
103,903  
181,374  
188,153  
191,891  
198,096  
196,756  
1,409,974  
1,353,173  
1,350,057  
1,298,597  
1,265,512  
1,409,974  
1,353,173  
1,350,057  
1,298,597  
1,265,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0