Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,566,171  
1,604,407  
1,657,588  
1,695,601  
1,763,301  
438,023  
474,128  
490,581  
544,652  
673,382  
82,867  
138,035  
119,186  
182,018  
535,810  
191,143  
179,760  
206,679  
206,679  
1,600  
106,239  
97,298  
101,551  
89,212  
84,912  
9,191  
9,813  
9,380  
9,665  
9,363  
48,583  
49,222  
53,786  
57,078  
41,696  
1,128,148  
1,130,280  
1,167,008  
1,150,949  
1,089,919  
0  
0  
0  
0  
0  
1,089,523  
1,092,252  
1,082,030  
890,552  
922,945  
131  
132  
133  
135  
136  
6,422  
5,798  
52,649  
228,042  
134,547  
31,912  
31,912  
32,032  
32,032  
32,052  
161  
186  
163  
188  
238  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,566,171  
1,604,407  
1,657,588  
1,695,601  
1,763,301  
300,659  
379,244  
439,160  
475,317  
857,417  
103,903  
176,542  
211,674  
211,203  
586,754  
196,756  
202,701  
227,486  
264,114  
270,664  
1,265,512  
1,225,164  
1,218,428  
1,220,284  
905,884  
1,265,512  
1,225,164  
1,218,428  
1,220,284  
905,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0