Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,808  
 
 
 
 
75,093  
 
 
 
 
938  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
19,978  
 
 
 
 
54,160  
 
 
 
 
17  
 
 
 
 
89,715  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
73,895  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,157  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,662  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,808  
 
 
 
 
81,897  
 
 
 
 
79,366  
 
 
 
 
2,531  
 
 
 
 
82,910  
 
 
 
 
82,875  
 
 
 
 
35  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0