Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,808  
188,643  
 
 
 
75,093  
102,997  
 
 
 
938  
15,682  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
19,978  
19,020  
 
 
 
54,160  
68,281  
 
 
 
17  
15  
 
 
 
89,715  
85,646  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
73,895  
74,078  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
5,157  
5,613  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
10,662  
5,955  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,808  
188,643  
 
 
 
81,897  
66,798  
 
 
 
79,366  
64,267  
 
 
 
2,531  
2,531  
 
 
 
82,910  
121,845  
 
 
 
82,875  
121,810  
 
 
 
35  
35  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0