Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,206,239  
2,195,606  
2,282,268  
2,392,355  
2,485,080  
662,611  
620,319  
681,788  
759,613  
796,762  
1,532  
4,274  
1,742  
2,611  
2,178  
0  
0  
0  
0  
0  
5,034  
4,207  
6,477  
4,865  
4,224  
654,354  
602,156  
664,078  
733,792  
780,629  
1,691  
9,682  
9,490  
18,345  
9,731  
1,543,629  
1,575,287  
1,600,480  
1,632,741  
1,688,317  
16,786  
15,286  
15,286  
15,067  
15,067  
1,496,434  
1,526,692  
1,552,416  
1,582,564  
1,612,712  
0  
0  
0  
0  
0  
1,640  
1,640  
10,358  
10,358  
24,842  
0  
0  
0  
0  
0  
28,769  
31,669  
22,420  
24,753  
35,696  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,206,239  
2,195,606  
2,282,268  
2,392,355  
2,485,080  
2,176,260  
2,171,943  
2,214,504  
2,313,527  
2,368,828  
1,296,699  
1,304,302  
1,185,624  
1,247,947  
1,277,740  
879,561  
867,641  
1,028,881  
1,065,581  
1,091,088  
29,979  
23,663  
67,763  
78,827  
116,252  
29,979  
23,663  
67,763  
78,827  
116,252  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0