Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,739,008  
3,838,331  
3,484,826  
3,683,562  
3,657,737  
2,657,589  
2,767,098  
2,430,911  
2,444,440  
2,453,042  
128,068  
88,403  
309,360  
348,511  
184,641  
94,504  
388,306  
426,609  
91,500  
162,400  
1,148,603  
1,094,591  
825,479  
951,963  
1,002,725  
1,251,249  
1,157,806  
856,829  
1,035,057  
1,082,343  
35,164  
37,991  
12,634  
17,409  
20,933  
1,081,419  
1,071,233  
1,053,914  
1,239,122  
1,204,696  
0  
0  
0  
0  
0  
675,183  
603,705  
592,234  
671,165  
697,778  
0  
0  
0  
0  
0  
210,081  
275,834  
269,047  
193,747  
178,769  
4,256  
4,256  
4,256  
56,221  
4,256  
191,899  
187,439  
188,378  
317,989  
323,893  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,739,008  
3,838,331  
3,484,826  
3,683,562  
3,657,737  
2,242,661  
2,259,857  
2,014,073  
2,083,443  
2,189,800  
1,950,623  
1,958,824  
1,731,160  
1,961,610  
2,061,396  
292,038  
301,033  
282,913  
121,833  
128,404  
1,496,346  
1,578,474  
1,470,753  
1,600,118  
1,467,937  
1,496,346  
1,578,474  
1,470,753  
1,600,118  
1,467,937  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0