Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,931,265  
3,743,357  
3,838,331  
3,484,826  
3,683,562  
2,659,527  
2,660,970  
2,767,098  
2,430,911  
2,444,440  
145,097  
128,068  
88,403  
309,360  
348,511  
94,504  
94,504  
388,306  
426,609  
91,500  
1,293,035  
1,152,953  
1,094,591  
825,479  
951,963  
1,089,057  
1,251,249  
1,157,806  
856,829  
1,035,057  
37,833  
34,196  
37,991  
12,634  
17,409  
1,271,738  
1,082,387  
1,071,233  
1,053,914  
1,239,122  
0  
0  
0  
0  
0  
654,329  
675,183  
603,705  
592,234  
671,165  
0  
0  
0  
0  
0  
420,113  
210,081  
275,834  
269,047  
193,747  
4,256  
4,256  
4,256  
4,256  
56,221  
193,040  
192,867  
187,439  
188,378  
317,989  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,931,265  
3,743,357  
3,838,331  
3,484,826  
3,683,562  
2,427,101  
2,247,011  
2,259,857  
2,014,073  
2,083,443  
2,121,995  
1,992,125  
1,958,824  
1,731,160  
1,961,610  
305,106  
254,887  
301,033  
282,913  
121,833  
1,504,164  
1,496,346  
1,578,474  
1,470,753  
1,600,118  
1,504,164  
1,496,346  
1,578,474  
1,470,753  
1,600,118  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0