Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
862,622  
825,372  
810,244  
798,041  
785,151  
401,062  
367,866  
396,345  
426,999  
417,963  
47,761  
49,118  
41,029  
38,972  
21,063  
103,117  
102,732  
99,708  
102,968  
101,139  
151,494  
123,672  
164,171  
225,382  
215,362  
98,690  
90,483  
87,744  
59,677  
80,400  
0  
1,861  
3,695  
0  
0  
461,560  
457,505  
413,898  
371,043  
367,188  
0  
0  
0  
0  
0  
184,560  
186,098  
156,682  
156,908  
159,088  
5,520  
5,660  
5,800  
5,939  
4,103  
23,585  
22,059  
14,193  
17,872  
14,152  
175,858  
170,041  
161,626  
121,561  
121,598  
72,038  
73,648  
75,599  
68,762  
68,246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
862,622  
825,372  
810,244  
798,041  
785,151  
356,213  
332,281  
335,854  
293,772  
276,600  
318,542  
294,610  
294,044  
251,961  
240,157  
37,671  
37,671  
41,811  
41,811  
36,442  
506,409  
493,091  
474,389  
504,269  
508,551  
506,409  
493,091  
474,389  
504,269  
508,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0