Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
835,622  
810,244  
798,041  
785,151  
753,459  
380,744  
396,345  
426,999  
417,963  
391,704  
49,118  
41,029  
38,972  
21,063  
25,486  
102,732  
99,708  
102,968  
101,139  
100,766  
132,200  
164,171  
225,382  
215,362  
186,679  
94,833  
87,744  
59,677  
80,400  
78,772  
1,861  
3,695  
0  
0  
0  
454,878  
413,898  
371,043  
367,188  
361,755  
0  
0  
0  
0  
0  
186,766  
156,682  
156,908  
159,088  
157,972  
5,660  
5,800  
5,939  
4,103  
4,209  
21,392  
14,193  
17,872  
14,152  
17,276  
168,435  
161,626  
121,561  
121,598  
121,598  
72,626  
75,599  
68,762  
68,246  
60,700  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
835,622  
810,244  
798,041  
785,151  
753,459  
340,348  
335,854  
293,772  
276,600  
278,785  
298,538  
294,044  
251,961  
240,157  
242,343  
41,811  
41,811  
41,811  
36,442  
36,442  
495,274  
474,389  
504,269  
508,551  
474,674  
495,274  
474,389  
504,269  
508,551  
474,674  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0