Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
929,797  
900,689  
844,422  
910,349  
794,057  
353,639  
322,592  
296,039  
355,667  
288,451  
82,441  
13,591  
21,303  
83,607  
26,874  
177,035  
217,046  
159,886  
180,500  
156,300  
30,132  
34,577  
37,534  
34,309  
38,054  
55,769  
46,928  
67,650  
45,337  
60,501  
8,262  
10,450  
9,666  
11,913  
6,722  
576,158  
578,097  
548,383  
554,682  
505,606  
0  
0  
0  
0  
0  
481,858  
470,962  
350,349  
369,053  
292,051  
0  
0  
0  
0  
0  
46,978  
59,812  
126,731  
121,476  
126,922  
47,323  
47,323  
71,303  
64,153  
86,633  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
929,797  
900,689  
844,422  
910,349  
794,057  
86,158  
72,500  
71,744  
195,607  
91,151  
80,497  
66,839  
65,925  
189,788  
85,175  
5,662  
5,662  
5,819  
5,819  
5,976  
843,639  
828,189  
772,678  
714,742  
702,906  
843,639  
828,189  
772,678  
714,742  
702,906  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0