Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
900,689  
844,422  
910,349  
794,057  
799,091  
296,992  
296,039  
355,667  
288,451  
337,176  
4,391  
21,303  
83,607  
26,874  
16,800  
200,646  
159,886  
180,500  
156,300  
214,350  
34,577  
37,534  
34,309  
38,054  
38,705  
46,928  
67,650  
45,337  
60,501  
57,303  
10,450  
9,666  
11,913  
6,722  
10,018  
603,697  
548,383  
554,682  
505,606  
461,915  
0  
0  
0  
0  
0  
470,962  
350,349  
369,053  
292,051  
281,658  
0  
0  
0  
0  
0  
59,812  
126,731  
121,476  
126,922  
137,075  
72,923  
71,303  
64,153  
86,633  
43,183  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
900,689  
844,422  
910,349  
794,057  
799,091  
72,500  
71,744  
195,607  
91,151  
85,328  
66,839  
65,925  
189,788  
85,175  
79,352  
5,662  
5,819  
5,819  
5,976  
5,976  
828,189  
772,678  
714,742  
702,906  
713,763  
828,189  
772,678  
714,742  
702,906  
713,763  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0