Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
376,898  
365,248  
444,294  
496,979  
477,337  
149,535  
120,771  
200,806  
250,230  
227,780  
36,946  
8,307  
42,053  
34,601  
30,285  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
0  
80,785  
86,375  
126,955  
146,476  
144,554  
22,151  
17,290  
14,326  
57,321  
43,923  
6,653  
5,799  
14,471  
8,832  
9,018  
227,363  
244,477  
243,487  
246,749  
249,557  
2,321  
2,315  
2,185  
2,288  
2,289  
60,329  
62,189  
64,073  
65,847  
66,800  
26,382  
26,692  
27,007  
27,324  
27,641  
221  
194  
194  
194  
748  
97,460  
115,167  
118,139  
100,802  
100,802  
40,650  
37,919  
31,889  
50,292  
51,277  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
376,898  
365,248  
444,294  
496,979  
477,337  
154,567  
105,029  
176,143  
231,751  
215,289  
124,974  
79,014  
149,729  
205,684  
190,022  
29,593  
26,015  
26,414  
26,067  
25,267  
222,331  
260,219  
268,150  
265,228  
262,048  
222,331  
260,219  
268,150  
265,228  
262,048  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0