Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
477,337  
423,638  
397,276  
470,709  
467,891  
227,780  
171,185  
151,815  
222,990  
217,447  
30,285  
17,932  
29,166  
52,268  
49,371  
0  
0  
0  
0  
0  
144,554  
106,549  
92,058  
101,590  
122,529  
43,923  
38,770  
20,398  
55,507  
40,906  
9,018  
7,934  
10,194  
13,624  
4,641  
249,557  
252,453  
245,461  
247,719  
250,444  
2,289  
2,258  
1,238  
1,083  
1,055  
66,800  
67,976  
69,972  
70,877  
72,960  
27,641  
27,958  
19,387  
19,615  
19,843  
748  
534  
534  
488  
148  
100,802  
102,062  
102,062  
106,559  
106,559  
51,277  
51,664  
52,268  
49,097  
49,878  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
477,337  
423,638  
397,276  
470,709  
467,891  
215,289  
153,073  
127,002  
195,330  
198,757  
190,022  
126,625  
100,561  
165,388  
171,719  
25,267  
26,448  
26,442  
29,942  
27,038  
262,048  
270,565  
270,274  
275,379  
269,134  
262,048  
270,565  
270,274  
275,379  
269,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0