Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,702  
 
 
 
 
233,745  
 
 
 
 
6,663  
 
 
 
 
214,037  
 
 
 
 
2,888  
 
 
 
 
10,053  
 
 
 
 
103  
 
 
 
 
15,958  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,558  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,296  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
104  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,702  
 
 
 
 
7,047  
 
 
 
 
7,047  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
242,655  
 
 
 
 
242,655  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0