Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,316  
253,304  
249,702  
 
 
238,648  
237,536  
233,745  
 
 
1,141  
2,061  
6,663  
 
 
227,899  
226,332  
214,037  
 
 
2,966  
2,655  
2,888  
 
 
6,488  
6,488  
10,053  
 
 
155  
0  
103  
 
 
18,668  
15,768  
15,958  
 
 
0  
0  
0  
 
 
5,292  
5,425  
5,558  
 
 
0  
0  
0  
 
 
13,363  
10,296  
10,296  
 
 
0  
0  
0  
 
 
13  
47  
104  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,316  
253,304  
249,702  
 
 
11,148  
7,548  
7,047  
 
 
11,148  
7,548  
7,047  
 
 
0  
0  
0  
 
 
246,168  
245,757  
242,655  
 
 
246,168  
245,757  
242,655  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0