Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
769,010  
738,203  
628,139  
 
 
533,933  
552,839  
459,289  
 
 
29,992  
38,798  
49,934  
 
 
0  
0  
0  
 
 
318,985  
284,850  
253,107  
 
 
184,057  
226,094  
155,421  
 
 
899  
3,097  
828  
 
 
235,076  
185,364  
168,850  
 
 
0  
3,725  
0  
 
 
191,019  
79,950  
80,565  
 
 
1,000  
1,000  
1,000  
 
 
1,950  
71,903  
59,783  
 
 
4,694  
5,227  
5,227  
 
 
36,413  
23,559  
22,274  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
769,010  
738,203  
628,139  
 
 
514,722  
504,738  
398,563  
 
 
468,616  
471,041  
366,689  
 
 
46,106  
33,697  
31,874  
 
 
254,288  
233,465  
229,576  
 
 
254,288  
233,465  
229,576  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0