Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
42,858,268  
48,109,379  
47,628,729  
53,448,184  
52,053,569  
17,297,903  
22,744,148  
21,598,170  
26,735,224  
24,780,583  
8,529,575  
8,366,986  
7,293,834  
8,352,398  
8,407,625  
58,166  
52,166  
40,166  
4,000  
4,000  
1,675,342  
6,960,042  
5,026,348  
9,970,194  
7,037,530  
6,987,537  
7,312,200  
9,127,036  
8,387,633  
9,308,127  
47,283  
52,754  
110,785  
20,999  
23,301  
25,560,365  
25,365,230  
26,030,559  
26,712,960  
27,272,986  
533,510  
533,510  
533,641  
533,510  
533,510  
22,912,399  
23,534,501  
24,190,761  
24,847,510  
25,407,545  
0  
0  
0  
0  
0  
1,723,078  
1,040,284  
1,033,175  
1,026,498  
1,032,138  
9,987  
9,987  
10,018  
10,017  
11,244  
381,391  
246,949  
262,963  
295,426  
288,549  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
42,858,268  
48,109,379  
47,628,729  
53,448,184  
52,053,569  
13,027,988  
18,441,962  
15,922,663  
19,511,240  
19,492,850  
7,963,139  
12,889,756  
9,711,614  
12,894,827  
12,342,622  
5,064,849  
5,552,206  
6,211,049  
6,616,413  
7,150,228  
29,830,280  
29,667,416  
31,706,066  
33,936,943  
32,560,719  
29,830,280  
29,667,416  
31,706,066  
33,936,943  
32,560,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0