Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,628,729  
53,448,184  
52,053,569  
52,797,129  
52,499,206  
21,598,170  
26,735,224  
24,780,583  
24,895,250  
23,973,530  
7,293,834  
8,352,398  
8,407,625  
5,863,320  
6,424,822  
40,166  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
5,026,348  
9,970,194  
7,037,530  
9,557,830  
9,058,704  
9,127,036  
8,387,633  
9,308,127  
9,369,683  
8,454,412  
110,785  
20,999  
23,301  
100,417  
31,592  
26,030,559  
26,712,960  
27,272,986  
27,901,879  
28,525,676  
533,641  
533,510  
533,510  
533,510  
533,510  
24,190,761  
24,847,510  
25,407,545  
26,068,327  
26,655,760  
0  
0  
0  
0  
0  
1,033,175  
1,026,498  
1,032,138  
983,048  
994,565  
10,018  
10,017  
11,244  
11,244  
11,244  
262,963  
295,426  
288,549  
305,750  
330,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,628,729  
53,448,184  
52,053,569  
52,797,129  
52,499,206  
15,922,663  
19,511,240  
19,492,850  
20,783,015  
20,523,874  
9,711,614  
12,894,827  
12,342,622  
13,083,868  
12,273,094  
6,211,049  
6,616,413  
7,150,228  
7,699,148  
8,250,780  
31,706,066  
33,936,943  
32,560,719  
32,014,114  
31,975,332  
31,706,066  
33,936,943  
32,560,719  
32,014,114  
31,975,332  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0