Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
888,002  
939,582  
925,329  
912,787  
983,876  
176,480  
203,393  
171,415  
167,278  
227,532  
16,345  
55,620  
27,667  
33,766  
68,641  
15,000  
15,000  
0  
0  
0  
58,255  
47,063  
44,243  
40,689  
46,867  
85,350  
85,062  
98,115  
90,185  
108,397  
1,531  
649  
1,391  
2,639  
3,627  
711,523  
736,189  
753,914  
745,509  
756,344  
0  
0  
0  
0  
0  
699,471  
720,404  
741,911  
703,514  
721,434  
0  
0  
0  
0  
0  
-1  
-1  
-1  
27,821  
27,821  
0  
0  
0  
0  
0  
12,053  
15,786  
12,004  
14,175  
7,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
888,002  
939,582  
925,329  
912,787  
983,876  
248,731  
335,452  
349,652  
317,424  
413,455  
248,695  
335,416  
349,652  
317,424  
413,455  
36  
36  
0  
0  
0  
639,271  
604,129  
575,677  
595,364  
570,421  
639,271  
604,129  
575,677  
595,364  
570,421  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0