Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
851,982  
888,002  
939,582  
925,329  
912,787  
156,092  
176,480  
203,393  
171,415  
167,278  
39,560  
16,345  
55,620  
27,667  
33,766  
0  
15,000  
15,000  
0  
0  
38,321  
58,255  
47,063  
44,243  
40,689  
76,440  
85,350  
85,062  
98,115  
90,185  
1,771  
1,531  
649  
1,391  
2,639  
695,890  
711,523  
736,189  
753,914  
745,509  
0  
0  
0  
0  
0  
678,426  
699,471  
720,404  
741,911  
703,514  
0  
0  
0  
0  
0  
-1  
-1  
-1  
-1  
27,821  
0  
0  
0  
0  
0  
17,466  
12,053  
15,786  
12,004  
14,175  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
851,982  
888,002  
939,582  
925,329  
912,787  
274,719  
248,731  
335,452  
349,652  
317,424  
274,683  
248,695  
335,416  
349,652  
317,424  
36  
36  
36  
0  
0  
577,263  
639,271  
604,129  
575,677  
595,364  
577,263  
639,271  
604,129  
575,677  
595,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0