Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
970,000  
894,950  
896,146  
851,982  
888,002  
186,257  
184,394  
188,615  
156,092  
176,480  
25,079  
13,615  
51,172  
39,560  
16,345  
14,000  
14,000  
0  
0  
15,000  
52,470  
48,300  
36,920  
38,321  
58,255  
93,268  
107,955  
99,354  
76,440  
85,350  
1,439  
524  
1,169  
1,771  
1,531  
783,744  
710,555  
707,530  
695,890  
711,523  
0  
0  
0  
0  
0  
620,976  
642,645  
658,041  
678,426  
699,471  
0  
0  
0  
0  
0  
121,197  
24,542  
69  
-1  
-1  
30,000  
30,000  
30,000  
0  
0  
11,571  
13,369  
19,421  
17,466  
12,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
970,000  
894,950  
896,146  
851,982  
888,002  
319,739  
251,729  
286,224  
274,719  
248,731  
231,045  
251,729  
286,188  
274,683  
248,695  
88,694  
0  
36  
36  
36  
650,261  
643,220  
609,921  
577,263  
639,271  
650,261  
643,220  
609,921  
577,263  
639,271  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0