Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
345,495  
336,896  
369,031  
353,381  
370,486  
108,072  
89,568  
117,533  
89,895  
119,015  
24,207  
2,396  
1,426  
16,628  
2,655  
0  
0  
0  
0  
0  
29,098  
39,199  
32,743  
15,846  
33,376  
54,364  
47,525  
83,124  
56,324  
82,984  
403  
449  
240  
1,097  
0  
237,424  
247,328  
251,498  
263,486  
251,471  
490  
490  
490  
490  
490  
226,727  
236,244  
241,134  
250,516  
237,735  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,138  
0  
0  
0  
0  
0  
10,207  
10,594  
9,874  
12,480  
12,108  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
345,495  
336,896  
369,031  
353,381  
370,486  
106,428  
106,795  
133,153  
129,324  
130,824  
92,742  
94,934  
123,521  
118,892  
115,792  
13,686  
11,861  
9,632  
10,432  
15,032  
239,068  
230,101  
235,879  
224,057  
239,662  
239,068  
230,101  
235,879  
224,057  
239,662  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0