Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
301,214  
391,711  
366,069  
343,104  
345,495  
81,182  
163,356  
129,224  
96,262  
108,072  
2,453  
56,781  
51,641  
13,622  
24,207  
0  
0  
0  
0  
0  
3,908  
27,364  
13,190  
30,807  
29,098  
74,253  
60,901  
63,706  
51,131  
54,364  
568  
18,311  
686  
703  
403  
220,032  
228,355  
236,845  
246,842  
237,424  
0  
0  
0  
0  
490  
210,634  
219,395  
228,945  
222,748  
226,727  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,106  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,397  
8,960  
7,900  
9,988  
10,207  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
301,214  
391,711  
366,069  
343,104  
345,495  
69,288  
151,813  
122,543  
116,272  
106,428  
54,640  
135,153  
106,194  
98,712  
92,742  
14,649  
16,660  
16,349  
17,559  
13,686  
231,925  
239,899  
243,525  
226,833  
239,068  
231,925  
239,899  
243,525  
226,833  
239,068  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0